Title: Rituální očista a modlitba v islámu
Other Titles: Ritual Purity and Prayer in Islam
Authors: Morgensternová, Lenka
Advisor: Tomková Alena, Ph.D.
Referee: Křížek Daniel, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38168
Keywords: rituální očista;wudú';ghusl;tajammum;modlitba;islám;sunnitské právní školy
Keywords in different language: ritual purity;wudu;ghusl;tayammum;prayer;islam;sunni schools of law
Abstract: Tématem bakalářské práce je rituální modlitba v islámu (salát) a s ní spojená rituální očista (tahára) v islámu. Modlitba je jeden z pěti pilířů islámu a patří ke každodenním povinnostem každého muslima. Práce se zabývá detailní analýzou islámské modlitby, přípravy na ni a jejího průběhu u jednotlivých sunnitských právních škol. V první části práce se zabývám přípravou na modlitbu, rituálním omytím a jednotlivými úkony, které jí předcházejí. Popisuji očistné rituály, analyzuji příčiny znečištění a postup, jak vykonat omytí. V další části práce se zaměřuji na průběh modlitby, dále na vybrané verše z Koránu a některé sbírky hadíthů. Bakalářská práce je zpracována na základě shromáždění a analýzy primárních a sekundárních pramenů a v souladu s předpisy stanovenými pro její vypracování.
Abstract in different language: The topic of this bachelor thesis is ritual cleansing (taharah) and prayer (salat) in Islam. A prayer is one of the five pillars of Islamic faith and it is one of the most important obligations of every Muslim. This thesis is written about a detailed analysis of the Islamic prayer, the preparation for it and its course at individual Sunni law schools. The first part deals with preparation for prayer, ritual washing and individual acts that precede it. It describes cleansing rituals, the causes of pollution are analyzed and a performation of a washout is described. In the next part of my thesis I focus on the course of the prayer, on selected verses from the Qur'an and on some collections of hadiths. The bachelor thesis is based on collection and analysis of primary and secondary sources and in accordance with the regulations that were determined for its elaboration.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KBS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - ritualni ocista a modlitba v islamu.pdfPlný text práce278,73 kBAdobe PDFView/Open
Morgensternova V.PDFPosudek vedoucího práce274,05 kBAdobe PDFView/Open
Morgensternova O.PDFPosudek oponenta práce165,43 kBAdobe PDFView/Open
Morgensternova.PDFPrůběh obhajoby práce89,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38168

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.