Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s chronickou ránou
Other Titles: Nursing care for a patient with a chronical wound
Authors: Brantlová, Michaela
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38552
Keywords: rána;chronická rána;nehojící se rána;vznik a léčba chronických ran
Keywords in different language: wound;chronic wound;non-healing wound;formation and treatment of chronic wounds
Abstract: Tématem mé bakalářské práce je Ošetřovatelská péče o pacienta s chronickou ránou. Teoretická část mé práce se zabývá definicí a popisem chronické rány, etiologií vzniku ran, rozdělením a hojením ran, léčbou chronických ran, edukací a specifiky ošetřovatelské péče o nemocné s chronickou ránou. V praktické části jsou zpracovány dvě kazuistiky, kde se zaměřuji na ošetřovatelskou péči a edukaci pacientů s chronickou ránou.
Abstract in different language: The topic of my Bachelor thesis is The Nursing care of a patient with a chronical wound. The theoretical part of my Bachelor thesis is about the definition and description of a chronical wound, etiology of origin of the wounds, dividing and healing of wounds, healing of wounds, education and specification of the Nursing care of patients with a chronical wound. In the practical part are shown two case interpretations where I focus on the nursing care and education of patients with a chronical wound.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_BP - Michaela Brantlova.pdfPlný text práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
BRANTLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
BRANTLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Brantlova Michaela.pdfPrůběh obhajoby práce491,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38552

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.