Title: Vyšetření síly stisku ruky z pohledu ergoterapie
Other Titles: The Examination of Handgrip Strenght by Occupational Therapy
Authors: Raková, Dorota
Advisor: Svěcená Kateřina, Mgr. Ph.D.
Referee: Kott Otto, MUDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38636
Keywords: dynamometr;stisk ruky;měření;ergoterapie;síla.
Keywords in different language: dynamometer;handgrip;testing;occupational therapy;strenght.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vyšetřením síly stisku ruky z pohledu ergoterapie. Teoretická část se zaměřuje na význam ruky v ergoterapii a jejími funkcemi potřebnými pro vykonávání běžných denních činnosti. Definuje stisk ruky a poukazuje na faktory, které sílu stisku ruky ovlivňují. Ukazuje na možnosti, jak lze sílu stisku ruky vyšetřit a přibližuje nejvíce používaný způsob pro vyšetření síly stisku ruky- dynamometrii. Praktická část se zaměřuje na vyšetření síly stisku ruky z pohledu ergoterapie v České republice a v zahraničí pomocí kvantitativního výzkumu. Zaměřuje se na způsob a přístroje využívané k vyšetření síly stisku ruky, četnost měření během terapií, nejčastěji testované diagnózy. Výstupem praktické části je vyhodnocení dotazníkového šetření a porovnání výsledků z České republiky a ze zahraničí.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on the examination of the handgrip strenght from the perspective of Occupational therapy. The theoretical part aims to explore the meaning of the hand in the Occupational therapy and its functions which are neccesary to complete the activities of daily living. Furthemore, it is defined the handgrip strenght and explored the factors that may influence the hangrip strenght. The theoretical part demonstrates the possibilities of how can be hangrip strenght investigated and the most widely used method for assessing strenght- dynamometry testing. The practical part aims to explore the examination proces of handgrip strenght completed by Occupational Therapists in the Czech Republic and other countries by using quantitative research. It is explores the method and instruments which are used to examine the handgrip strenght, the frequency of measurements during therapies and the most frequently tested diagnoses. The results of the practical part is the evaluation of the questionnaire survey and comparison of the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Rakova - posudek vedouci BP.pdfPosudek vedoucího práce822,7 kBAdobe PDFView/Open
Rakova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce388,4 kBAdobe PDFView/Open
Rakova.pdfPrůběh obhajoby práce79,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.