Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMičudová Kateřina, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorTurková, Jana
dc.contributor.refereeČíž Josef, Dipl. Ing.
dc.date.accepted2020-7-1
dc.date.accessioned2020-11-10T00:30:12Z-
dc.date.available2019-10-22
dc.date.available2020-11-10T00:30:12Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-11
dc.identifier82451
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40350
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zhodnocením úspěšnosti vybraného podniku, konkrétně podniku dm drogerie markt, s.r.o. První část bakalářské práce je teoretická část, která se zaměřuje především na charakteristiku úspěšného podniku, charakteristiku mikroprostředí a jeho metod hodnocení, charakteristiku makroprostředí a jeho analýzy hodnotící také úspěšnost podniku. Závěrem teoretická část definuje SWOT analýzu a z finanční analýzy ukazatele zadluženosti, rentability a likvidity. Následuje charakteristika společnosti, na kterou navazuje druhá část, praktická, která jednotlivé metody a analýzy mikroprostředí i makroprostředí skutečně vytvoří a zhodnotí. Další částí je SWOT analýza a finanční analýza. Pro podložení některých výsledků praktické části byl vytvořen dotazník, který výsledkům dodává hmatatelnost. Poslední fází bakalářské práce je zhodnocení společnosti a odpověď na otázku, zdali je společnost úspěšná.cs
dc.format64 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectúspěšný podnikcs
dc.subjectmikroprostředícs
dc.subjectmakroprostředícs
dc.subjectswot analýzacs
dc.subjectfinanční analýzacs
dc.titleAnalýza faktorů úspěšnosti vybraného podnikucs
dc.title.alternativeThe analysis of success on a particular firmen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the evaluation of the success in the company dm drogerie markt, s.r.o. The first part of the bachelor thesis is theoretical. The theoretical part is focused primarily on the characteristics of a successful company, characteristics of a microenvironment and its evaluation methods, characteristics of a macroenvironment and its analyses (also) evaluating the prosperity of the company. In conclusion, the theoretical part defines the SWOT analysis and from the financial analysis the index of indebtedness, profitability and liquidity. The following is the description of the company and it is followed by the second practical part, which really creates and evaluates the individual methods and analyses of microenvironment and macroenvironment. The next part is/incorporates SWOT analysis and financial analysis. To support some of the results of the practical part, a questionnaire has been created, which adds a tangibility to the results. The last phase of the bachelor thesis incorporates the evaluation of the company and the answer to the question if the company is successful.en
dc.subject.translatedsuccessful firmen
dc.subject.translatedmicroenvironmenten
dc.subject.translatedmacroenvironmenten
dc.subject.translatedswot analysisen
dc.subject.translatedfinancial analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Turkova_K17B0147P.pdfPlný text práce4,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_Turkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce235,08 kBAdobe PDFView/Open
BP_Turkova_OP.pdfPosudek oponenta práce156,69 kBAdobe PDFView/Open
BP_Turkova.pdfPrůběh obhajoby práce102,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.