Název: Dostupnost pitné vody jako rozvojový faktor malých obcí z pohledu obyvatel a starostů
Další názvy: Availability of drinking water as a development factor for small municipalities from the perspective of residents and mayors
Autoři: Hejduková, Pavlína
Kureková, Lucie
Hejduk, Tomáš
Marval, Štěpán
Roub, Radek
Citace zdrojového dokumentu: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2020, roč. 10, č. 2, s. 80-89.
Datum vydání: 2020
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42384
ISSN: 1805-0603
Klíčová slova: zdroj vody;dotazník;obce;pitná voda;bydlení
Klíčová slova v dalším jazyce: water supply;questionnaire;municipalities;drinking water;housing
Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou zásobování pitnou vodou v malých obcích. Představeny jsou hlavní výsledky ze dvou dotazníkových šetření. První dotazníkové šetření bylo zacíleno na starostky a starosty malých obcí a byly zde specifikovány otázky týkající se problematiky zásobování pitnou vodou. Druhá dotazníková kampaň byla zaměřena na obyvatele ČR starší 15 let. Zde byly otázky směřovány ke zjištění nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výběr obce či města, ve které by chtěl dotazovaný bydlet. Sběr dat byl realizován na jaře roku 2020. Šetření probíhalo v rámci řešení projektu s názvem „Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio – ekonomického rozvoje společnosti“ financovaného z programu TAČR ÉTA. Cílem zmiňovaného projektu je v souladu s resortními strategiemi a koncepcemi vytvořit metodiku adaptace malých obcí z pohledu dostupnosti pitné vody pro obyvatele jako indikátoru socio – ekonomického rozvoje společnosti. Získané poznatky dokládají, že problematika zásobování obcí pitnou vodou je aktuálním tématem, které je vnímáno jak ze strany obecní samosprávy, tak ze strany široké veřejnosti. Pro obě skupiny respondentů je význam zásobování pitnou vodou v malých obcích jedním z určujících faktorů v kontextu rozvoje obce.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KFU)
Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
10_Hejdukova_Kurekova_Hejduk_Marval_Roub.pdfPlný text381,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/42384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.