Title: Dostupnost pitné vody jako rozvojový faktor malých obcí z pohledu obyvatel a starostů
Other Titles: Availability of drinking water as a development factor for small municipalities from the perspective of residents and mayors
Authors: Hejduková, Pavlína
Kureková, Lucie
Hejduk, Tomáš
Marval, Štěpán
Roub, Radek
Citation: Trendy v podnikání = Business trends : vědecký časopis Fakulty ekonomické ZČU v Plzni. 2020, roč. 10, č. 2, s. 80-89.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/42384
ISSN: 1805-0603
Keywords: zdroj vody;dotazník;obce;pitná voda;bydlení
Keywords in different language: water supply;questionnaire;municipalities;drinking water;housing
Abstract: Příspěvek se zabývá problematikou zásobování pitnou vodou v malých obcích. Představeny jsou hlavní výsledky ze dvou dotazníkových šetření. První dotazníkové šetření bylo zacíleno na starostky a starosty malých obcí a byly zde specifikovány otázky týkající se problematiky zásobování pitnou vodou. Druhá dotazníková kampaň byla zaměřena na obyvatele ČR starší 15 let. Zde byly otázky směřovány ke zjištění nejdůležitějších faktorů ovlivňujících výběr obce či města, ve které by chtěl dotazovaný bydlet. Sběr dat byl realizován na jaře roku 2020. Šetření probíhalo v rámci řešení projektu s názvem „Dostupnost pitné vody pro obyvatele malých obcí jako indikátor socio – ekonomického rozvoje společnosti“ financovaného z programu TAČR ÉTA. Cílem zmiňovaného projektu je v souladu s resortními strategiemi a koncepcemi vytvořit metodiku adaptace malých obcí z pohledu dostupnosti pitné vody pro obyvatele jako indikátoru socio – ekonomického rozvoje společnosti. Získané poznatky dokládají, že problematika zásobování obcí pitnou vodou je aktuálním tématem, které je vnímáno jak ze strany obecní samosprávy, tak ze strany široké veřejnosti. Pro obě skupiny respondentů je význam zásobování pitnou vodou v malých obcích jedním z určujících faktorů v kontextu rozvoje obce.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
Číslo 2 (2020)
Číslo 2 (2020)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_Hejdukova_Kurekova_Hejduk_Marval_Roub.pdfPlný text381,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/42384

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.