Title: Posouzení výkonnosti podniku za využití finanční analýzy a bilančních pravidel
Other Titles: The assessment of enterpise performance by using financial analysis and balance sheet rules
Authors: Hajžmanová, Lucie
Advisor: Nosková Marta, Ing. Ph.D.
Referee: Machová Kristýna, Ing.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/43771
Keywords: finanční analýza;metody finanční analýzy;bilanční pravidla
Keywords in different language: finance analysis;methods of financial analysis;balance rules
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na posouzení finanční výkonnosti plzeňské pobočky podniku Molins. K tomu je využito vybraných metod finanční analýzy a doporučení bilančních pravidel. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce podává stručné a přehledné shrnutí dané problematiky, popisuje základní pojmy, výpočty a vztahy. V praktické části jsou aplikovány metody, které byly charakterizovány v teoretických kapitolách. Hodnoty ukazatelů jsou poměřovány s obecně uznávanými doporučeními nebo s odvětvovými hodnotami z materiálů MPO. Analýza byla provedena na základě účetních výkazů z let 2016 až 2019. Závěr je věnován zhodnocení výkonnosti podniku.
Abstract in different language: Bachelor thesis is focused on the assessment of the financial performance of the Pilsen branch of Molins. It uses selected methods of financial analysis and recommendations of balance sheet rules. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part of the work presents brief and clear summary of the issue, describes the basic concepts, calculations and relationships. In the practical part, the methods that were characterized in the theoretical chapters are applied. The values of the indicators are compared with generally accepted recommendations or with sectoral values from the materials of the Ministry of Industry and Trade. The finance analysis is based on financial statements from 2016 to 2019. The conclusion is devoted to the evaluation of the company's performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Posouzeni vykonnosti podniku za vyuziti financni analyzy a bilancnich pravidel.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_Lucie_v.pdfPosudek vedoucího práce120,8 kBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova_Lucie_BP_oponent.pdfPosudek oponenta práce218,61 kBAdobe PDFView/Open
Hajzmanova - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce70,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/43771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.