Title: Stanovení polyfenolů v biologickém materiálu a jejich role v imunitních reakcích
Other Titles: Determination of polyphenols in biological material and their role in immune responses
Authors: Pánková, Anna
Advisor: Vlas Tomáš, Ing. Bc.
Referee: Cibulka Roman, MUDr. Ph.D., MBA
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44198
Keywords: víno;polyfenoly;flavonoidy;imunitní systém;tenkovrstvá chromatografie
Keywords in different language: wine;polyphenols;flavonoids;imunne system;thin layer chromatography
Abstract: V této bakalářské práci bylo hlavním cílem získat přehled o výrobě červeného a bílého vína. Zjistit, co jsou to polyfenoly a flavonoidy, a které z nich jsou ve vínech obsaženy. Dále bylo cílem získat přehled o imunitním systému a vlivu alkoholu na něj. Výzkum byl prováděn na 16 vzorcích červených a bílých vín. Polyfenolické látky se stanovovaly chro-matograficky na tenké vrstvě a kolorimetrickým stanovením. Flavonoidy se stanovovaly kolorimetrickým stanovením. Koncentrace polyfenolických látek velmi záleží na mnoha faktorech v pěstování a výrobě vína. Nejvyšší koncentrace polyfenolů vyšla u španělského červeného vína. Nejvyšší kon-centrace flavonoidů byla u vína vyrobeného v Česku. Tím se prokázalo, že nemusí být vždy spojitost mezi polyfenoly a flavonoidy. Stanovení na tenké vrstvě prokázalo jednotlivé polyfenoly ve všech 16 vzorcích.
Abstract in different language: In this bachelor's thesis, the main goal was to get an overview of the production of red and white wine, to find out what polyphenols and flavonoids are and what are contained in wines. Furthermore, the aim was to get an overview of the immune system and find out how alcohol affects it. The research was performed on 16 samples of red and white wines. Polyphenolic substances were determined by thin layer chromatography and colorimetric determination. Flavonoids were determined by colorimetric determination. The concentration of polyphenolic substances depends very much on many factors in the cultivation and production of wine. The highest concentration of polyphenols was found in Spanish red wine. The highest concentration of flavonoids was in wine produced in the Czech Republic. This has shown that there may not always be a link between polyphenols and flavonoids. Thin layer determination showed individual polyphenols in all 16 samples.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pankova_Anna_ZL_BP.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Pankova_VP.pdfPosudek vedoucího práce304,9 kBAdobe PDFView/Open
Pankova_OP.pdfPosudek oponenta práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Pankova.pdfPrůběh obhajoby práce336,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.