Title: Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu
Other Titles: The Entry of the owner of the real estate into the dwelling of a person using the premises without a proper legal title
Authors: Chaloupka, Roman
Citation: CHALOUPKA, R. Vstup vlastníka nemovité věci do obydlí osoby užívající prostory bez řádného právního titulu. Komorní listy, 2021, roč. 13, č. 1, s. 9-13. ISSN 1805-1081.
Issue Date: 2021
Publisher: Exekutorská komora České republiky
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/44787
ISSN: 1805-1081
Keywords: nemovitá věc;vlastník;obydlí;právní titul;součinnost
Keywords in different language: real estate;owner;dwelling;legal title;cooperation
Abstract: Předložený odborný článek pojednává o řešení problému, zda vlastník nemovité věci legálním způsobem může dosáhnout toho, aby byl do svých prostor (obydlí třetí osoby) vpuštěn (například za účelem prohlídky), pokud třetí osoba, která užívá bez právního titulu cizí nemovitou věc, odmítá jejímu vlastníkovi poskytnout jakoukoliv součinnost a tuto cizí věci užívá i nadále, a to i proti vůli vlastníka.
Abstract in different language: The presented expert article deals with the solution of the problem of whether the owner of an immovable property can legally get it into his premises (third party dwellings) (for example for inspection), if a third party who uses a foreign immovable property without legal title refuses provide any cooperation to its owner and continues to use this foreign thing, even against the will of the owner.
Rights: Plný text není přístupný.
© Exekutorská komora České republiky
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD