Title: Pohybové činnosti v matematice
Other Titles: Movement activities in mathematics
Authors: Jirásková, Lucie
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/44862
Keywords: pohybová hra;početní operace;geometrie;slovní úloha
Keywords in different language: physical activity;arithmetic operation;geometry;verbal exercise
Abstract: Vypracovaná diplomová práce je zaměřena na uplatnění pohybových her v matematice, zejména pak na oblast početních operací, geometrie a slovních úloh v učivu matematiky ve třetím ročníku na prvním stupni základní školy. V teoretické části se věnuji třem hlavním kapitolám. V první kapitole popisuji RVP ZV, ŠVP, Matematika a její aplikace. Druhá kapitola je zaměřena na klasifikaci metod a forem práce, které učitelé využívají ve výuce. V poslední kapitole vymezuji pojem hra, objevují se zde základní definice. Praktická část obsahuje mnou vymyšlené pohybové činnosti zaměřené na třetí ročník na prvním stupni základní školy.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on application of physical activities in mathematics, especially the area of arithmetic operations, geometry and verbal exercises in mathematics in the third year of elementary school. There are three main chapters in the theoretical part. In the first chapter I am describing Framework Education Programme for Elementary Education, School Education Programme, Mathematics and its application. The second chapter is focused on classification of methods and forms of work, which teachers use in education. In the last chapter I specify the concept of a game, there are basic definitions. The practical part contains physical activities for the third year of elementary school invented by me.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_2021_Jiraskova Lucie.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
diplomova prace_Jiraskova.pdfPosudek oponenta práce203,51 kBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce42,15 kBAdobe PDFView/Open
Jiraskova - protokol.pdfPrůběh obhajoby práce452,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/44862

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.