Title: Vliv komfortu pracoviště na výkonnost pracovníka
Other Titles: The influence of workplace comfort on employee performance
Authors: Kábele, Pavel
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/45678
Keywords: produktivita;výkonnost;faktory;křivky;antropometrie;ergonomie;analýza;komfort;hodnocení;modularita;efektivnost.
Keywords in different language: productivity;performance;factors;curves;anthropometry;ergonomics;analysis;comfort;evaluation;modularity;efficiency.
Abstract: Disertační práce spadá do oblasti průmyslového inženýrství a ergonomie. V práci je podrobně rozebrána problematika produktivity. Přehled současného stavu obsahuje termíny z oblasti měření produktivity pracovníka, vlivů na jeho výkonost, sestavení výkonnostních křivek a popis měřících technik časových náročností. Ergonomická část popisuje modularitu pracoviště a antropometrické znalosti potřebné pro splnění hlavního cíle práce. Výzkum je postaven na přestavování pracovišť, měření produktivity pracovníků a zaznamenávání odchylek od ideálního stavu maximální efektivity. Práce končí vytvořením metodického grafu a postupu pro výpočet odchylky výkonnosti pro různě nastavitelná pracoviště.
Abstract in different language: The dissertation belongs into the issues of industrial engineering and ergonomics. An overview of the current state contains terms from the field of measuring employee productivity, the effects on his performance, the compilation of performance curves and a description of time-consuming measurement techniques. The ergonomic part describes the modularity of the workplace and anthropometric knowledge needed to meet the main target of the study. The research is based on adjusting workplaces, measuring employee productivity and recording deviations from the ideal state of maximum efficiency. The work ends with the creation of a methodological graph and a procedure for calculating the deviation of performance for various adjustable workplaces.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DISERTACE KABELE Vliv komfortu pracoviste na vykonnost pracovnika.pdfPlný text práce5,34 MBAdobe PDFView/Open
posudek skolitele Kabele.pdfPosudek vedoucího práce713,7 kBAdobe PDFView/Open
posudky Kabele.pdfPosudek oponenta práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
zapis Kabele.pdfPrůběh obhajoby práce587,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/45678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.