Title: Rozvoj algoritmického myšlení v kontextu řešení matematických úloh na 1. stupni základní školy
Other Titles: Algorithmic thinking development through mathematical tasks at primary schools
Authors: Slavíková, Eva
Krotký, Jan
Citation: Inovace a technologie ve vzdělávání: časopis o nových metodách a inovacích v technickém a přírodovědném vzdělávání. 2021, č. 2, s. 55-61.
Issue Date: 2021
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická
Document type: článek
article
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2021/12/Itev_2_2021.pdf
http://hdl.handle.net/11025/46517
Keywords: algoritmické myšlení;konstruktivistický přístup;matematická prostředí;Hejného metoda;kódování;Ozobot
Keywords in different language: algorithmic thinking;constructivist approach;mathematical environment;Hejný 's method;coding;Ozobot
Abstract: Článek nastiňuje pedagogický experiment, jehož cílem bylo ověřování matematických výsledků a potvrzení zvolených strategií pomocí algoritmických postupů. Rozvíjení algoritmického myšlení v kontextu matematických úloh se provedlo pomocí robotické pomůcky Ozobot, se kterou žáci prvního stupně pracovali. Experimentu se účastnily dvě skupiny žáků z prvního stupně, 17 žáků z prvního ročníku a 18 žáků ze čtvrtého ročníku. Matematické úlohy se skládaly ze dvou částí, z části matematické, v níž se zkoumaly strategie a výsledky. Druhá část pod názvem modifikační obsahovala algoritmické postupy, jež suplovaly klasickou matematickou zkoušku. V závěru sondy se vyhodnocovala účinnost v praxi, zmíněna byla některá úskalí při programování a v konečné fázi byla pozornost věnována žákovské reflexi.
Abstract in different language: The article introduces a pedagogical experiment which is aimed on verification of mathematical results and on confirmation of the selected strategies through algorithmic processes. The algorithmic thinking in the context of mathematical tasks was developed by means of a robotic tool called Ozobot, which was used by primary-school pupils. There were two groups of primary-school pupils participating, 17 pupils from the first class year and 18 from the fourth class year. Mathematical tasks consisted of two parts. In the first part, strategies and results were examined. The second part was called the modification part and included algorithmic processes, which were a substitute for a classic mathematical exam. The end of the probe concluded the effectiveness in practice, mentioning some difficulties during programming and the final stage was focused on learner reflection.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Číslo 2 (2021)
Číslo 2 (2021)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Itev_2_2021-55-61.pdfPlný text333,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/46517

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.