Title: Princip zákazu diskriminace v pracovněprávnich vztazích
Other Titles: The principle of prohibition of discrimination in labor relations
Authors: Úlovcová, Petra
Referee: Hromada Miroslav, Mgr. Ph.D.
Dittrich Michal, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47420
Keywords: diskriminace;princip;pracovněprávní vztahy;zákon;pronásledování;mobbing;bossing;sexuální orientace;věc;pohlaví;víra;náboženství;světový názor;zdravotní postižení;národnost;rasa;etnický původ
Keywords in different language: discrimination;principle;labor relations;law;persecution;mobbing;bossing;sexual orientation;thing;gender;faith;religion;world view;disability;nationality;race;ethnic
Abstract: Rigorózní práce se věnuje komplexně a v souvislostech principu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak v kontextu historickém, lidskoprávním, tak v kontextu současné situace v pracovněprávních vztazích a jejich směřování. Dále se tato práce věnuje zhodnocení současné právní úpravy zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a to jak z pohledu práva českého, slovenského, německého ale i evropského práva.
Abstract in different language: The thesis deals with the complex and in the context of the principle of discrimination in labor-law relations both in the context of historical, human rights and in the context of the current situation in labor-law relations and their direction. Furthermore, this thesis deals with the evaluation of the current legal regulation of the prohibition of discrimination in labor relations both from the perspective of Czech, Slovak, Germany and European law.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86509_k6_disrkrigopopodstprepracovanioprdocx-K9-5128-reviz-1-.pdfPlný text práce1,59 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek-2.pdfPosudek oponenta práce300,48 kBAdobe PDFView/Open
Ing. Mgr. Ulovcova Petra.pdfPrůběh obhajoby práce271,7 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47420

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.