Title: K mezinárodní spolupráci ve výuce astrofyziky na středních školách
Other Titles: To the international collaboration in teaching of astrophysics at high schools
Authors: Štefl, Vladimír
Zychová, Lenka
Citation: KÉHAR, O. (ed.) Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo... Kašperské hory 2016, s. 120-124.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/47627
https://kof.zcu.cz/ak/astro/2016/sbor/Astronomie2016_sbornik.pdf
ISBN: 978-80-261-0796-5
Keywords: střední škola;výuka;astrofyzika;průzkum;mezinárodní spolupráce
Keywords in different language: high school;teaching;astrophysics;survey;international cooperation
Abstract: Nejprve bude stručně charakterizován srovnávací průzkum astrofyzikálních vědomostí a dovedností žáků středních škol u nás, v Polsku, v Rusku a v dalších státech. Shrnujícím způsobem budou připomenuty hlavní výsledky. Dále se příspěvek zabývá současným stavem výuky astrofyziky na gymnáziích u nás, připomínkami k platné učebnici. Následně jsou uváděny důvody, proč astrofyziku vyučovat, jak provádět její motivaci. Těžištěm bude problematika výuky astrofyziky na středních školách, obsažená především ve spolupráci s Dr. Domańskim z Toruně. Podstatnou částí jsou vybrané ukázkové náměty na interpretaci fyzikálního obsahu a pojetí výuky astrofyziky, vycházející z publikovaných článků.
Abstract in different language: A comparative survey of astrophysical knowledge and skills of secondary school pupils in the Czech Republic, Poland, Russia and other countries will be briefly described. In summary, the main results will be highlighted. The paper deals with the current state of the teaching of astrophysics at grammar schools in our country, with comments on a valid textbook. There are reasons why to teach to astrophysics and how to motivate it. The emphasis will be on the teaching of astrophysics at secondary schools, mainly in cooperation with Dr. Domańskim from Toruń. Essential parts are selected sample of ideas on the interpretation of physical content and the concept of teaching astrophysics based on published articles.
Appears in Collections:Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo...
Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie: aneb v Plzni to vše začalo...

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Astronomie2016_sbornik-120-124.pdfPlný text181,81 kBAdobe PDFView/Open
tiraz.pdfPlný text318,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47627

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.