Title: Zhodnocení ekonomické situace vybraného podnikatelského \nl{}subjektu
Other Titles: The evaluation of the economic situation of a selected business entity
Authors: Kaslová, Alena
Advisor: Zemanová Veronika, Ing.
Referee: Skřivan Lukáš, Ing.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/47882
Keywords: finanční analýza;analýza okolí podniku;poměrové ukazatele;bankrotní a bonitní modely;spider analýza;pestle analýza;porterův model pěti sil;swot analýza
Keywords in different language: financial analysis;business environment analysis;ratio indicators;bankruptcy and creditworthiness models;spider analysis;pestle analysis;porter's model of five forces;swot analysis
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace vybraného podnikatelského subjektu v letech 2017 až 2020 pomocí finanční analýzy a analýzy okolí podniku. Konkrétně byl pro tuto práci zvolen podnik COUNTRY SALOON, s.r.o., ve kterém došlo k posouzení hospodaření a finančního zdraví na základě získaných výsledků a analýzy jeho postavení na trhu a následně byla navržena doporučení pro zlepšení situace.
Abstract in different language: The main goal of the bachelor thesis is to evaluate the economic situation of a selected business entity in the years 2017 to 2020 using financial analysis and analysis of the company's surroundings. For this bachelor theses was chosen the company COUNTRY SALOON, s.r.o., in which was assessed the economy and financial health based on the obtained result and market position analysis and subsequently recommendations, which would help to improve economic situation of the company, have been proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_AKaslova.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Kaslova Alena_oponent.pdfPosudek oponenta práce220,73 kBAdobe PDFView/Open
Kaslova Alena_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce126,19 kBAdobe PDFView/Open
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdfPrůběh obhajoby práce32,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/47882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.