Title: Vliv norského vězeňství na dílčí úrovně českého vězeňského systému
Other Titles: The influence of the Norwegian prison system on the partial levels of the Czech prison system
Authors: Nováková, Michaela
Advisor: Dirga Lukáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Váně Jan, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/48356
Keywords: vězení;humanizace;norsko;sociologie
Keywords in different language: prison;humanization;norway;sociology
Abstract: Tématem diplomové práce je vliv norského vězeňství na dílčí úrovně českého vězeňského systému. Minimálně od roku 1989 se české vězeňství vydalo na cestu postupné transformace. Jednou z významných oblastí transformace je mezinárodní spolupráce, přičemž na mezinárodní scéně v posledních letech přebírá dominantní pozici Norsko a jeho vězeňský systém. Předkládaná práce si klade za cíl popsat podoby vlivu norského modelu na české vězeňství a reflektovat perspektivy jeho aktérů. Z provedených výzkumů vyplývá, že právě aktéři vězeňské každodennosti jsou klíčovými realizátory zamýšlených změn. Jejich případná distance od stanovených cílů či ideových zdrojů může v praxi vyvolávat řadu nezamýšlených důsledků. V českém kontextu takto pojatý výzkum doposud realizován nebyl. Má výzkumná otázka tedy zní: Jakým způsobem je ovlivněno české porevoluční vězeňství norským modelem a jak tento vliv reflektují jeho aktéři? Předkládané argumenty vychází z vlastního kvalitativního výzkumu založeného na polostrukturovaných rozhovorech s vybranými aktéry českého vězeňství, na pozorování uvnitř některých českých věznic a na analýze relevantních dokumentů.
Abstract in different language: The topic of the thesis is the influence of the Norwegian prison system on partial levels of the Czech prison system. Since at least 1989, the Czech prison system has embarked on a path of gradual transformation. One of the important areas of transformation is international cooperation, with Norway and its prison system taking a dominant position on the international scene in recent years. The aim of the present paper is to describe the forms of influence of the Norwegian model on the Czech prison system and to reflect on the perspectives of its actors. The conducted research shows that the actors of prison everyday life are the key implementers of the intended changes. Their possible distance from the set goals or ideological resources may in practice lead to a number of unintended consequences. In the Czech context, such research has not yet been carried out. My research question is therefore: In what way is the Czech post-revolutionary prison system influenced by the Norwegian model and how is this influence reflected by its actors? The arguments presented are based on my own qualitative research based on semi-structured interviews with selected actors in the Czech prison system, on observations inside some Czech prisons and on the analysis of relevant documents.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novakova.pdfPlný text práce549,95 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_DP_posudek oponenta prace.pdfPosudek oponenta práce533,64 kBAdobe PDFView/Open
Novakova_DP_posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce139,26 kBAdobe PDFView/Open
Novakova.PDFPrůběh obhajoby práce248,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/48356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.