Title: Muzikál jako fúze hudebních a dramatických činností na 2. stupni ZŠ a víceletých gymnázií
Other Titles: Musical as a fusion of musical and dramatic activities at secondary schools and grammar schools
Authors: Tafatová, Kateřina
Advisor: Feiferlíková Romana, Mgr. et Mgr. Ph.D.
Referee: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50049
Keywords: žánr muzikál;hudební výchova;hudební činnosti;dramatická výchova;dramatické metody
Keywords in different language: musical genre;musical class;musical activities;drama class;dramatic conventions
Abstract: Tato bakalářská práce v úvodu seznamuje s žánrem muzikál, jeho stručnou charakteristikou a krátkou historií v zahraničí i ČR. V následující části se věnuje předmětům hudební a dramatická výchova, jež jsou východiskem pro navazující úsek o jejich společných prvcích. Na závěr jsou popsány hudební činnosti - vokální, instrumentální, poslechové i hudebně-pohybové a základní dramatické metody a techniky. Tento teoretický úvod slouží k následné fúzi muzikálu a daných činností. Žánr muzikál se stává pro navazující část bakalářské práce prostředkem pro využití hudebních a dramatických činností. Důležitým bodem je zde potřebná integrace činností, čemuž muzikál, jakožto mladá a atraktivní forma hudebního divadla, může přispět. Spojuje prvky pěvecké, instrumentální, herecké i taneční. Na závěr jsou popsány konkrétní aktivity, které by bylo možné uplatnit v rámci muzikálu Ať žijí duchové!.
Abstract in different language: In the beggining this bachelor thesis presents the musical genre, its brief characteristics and its short history in Czech republic and abroad. In the following part are discussed musical and drama classes which create a starting point for the subsequent chapter about their mutual elements. In the end are described musical activities - vocal, instrumental, listening and musically-motional and fundamental dramatic methods and techniques. This theoretical introduction serves as a base to an ensuing fusion of musical and given activities. For the following part of the bachelor thesis musical genre is becoming an ideal instrument for utilization of musical and dramatical activities. An important point is a necessary integration of these activities and musical as a young and attractive form of musical theatre appears as a helpful contribution. It connects vocal, instrumental, acting and dancing elements altogether. At the end are explained specific activities which could be applied within the musical 'Ať žijí duchové'.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Tafatova - final.pdfPlný text práce831,91 kBAdobe PDFView/Open
Tafatova_BP_vedouci_Fei_ 2022.pdfPosudek vedoucího práce169,27 kBAdobe PDFView/Open
Tafatova_BP_oponent_Sla_2022.pdfPosudek oponenta práce169 kBAdobe PDFView/Open
Tafatova.pdfPrůběh obhajoby práce45,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50049

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.