Title: Život v zaniklých sídlech na Tachovsku (Kulturně-historická topografie)
Other Titles: Life in the defunct villages in the Tachov region (Cultural-historical topography)
Authors: Šafanda, Petr
Advisor: Hlaváček Petr, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Breitfelder Miroslav, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50263
Keywords: zaniklé obce;tachovsko;běžný život;církevní život;spolkový život;hospodářský život;sklářství;železářství;naučná stezka
Keywords in different language: defunct villages;tachov region;ordinary life;church life;associational life;economic life;glassmaking;ironworks;educational trail
Abstract: Historie zaniklých obcí na Tachovsku, zejména pak život obyvatel v těchto obcích, je dodnes zahalen tajemstvím. Náhled do běžného života zde žijícího, převážně německého obyvatelstva, ukazuje jeho každodenní problémy, s nimiž se v pohraničí Českého lesa muselo vypořádávat. Pohled do církevního, spolkového a hospodářského života zdejších zaniklých obcích svědčí o tom, jak bohatý a aktivní byl tento region ještě před 2. světovou válkou. Zásadní vliv na neblahý osud dané oblasti mělo připojení regionu k Třetí říši po podpisu Mnichovské dohody, poválečný odsun německého obyvatelstva a následné budování železné opony. Tyto faktory zanechaly na zdejší krajině nesmazatelnou stopu, s níž se vypořádává dodnes.
Abstract in different language: The history of the defunct villages in the Tachovsk Region, especially the life of the inhabitants in these villages, is still shrouded in mystery. An insight into the everyday life of the predominantly German population living here shows their daily problems that had to be dealt with in the borderlands of the Bohemian Forest. A look into the ecclesiastical, associational and economic life of the defunct local communities shows how rich and active this region was even before the Second World War. The annexation of the region to the Third Reich after the signing of the Munich Agreement, the post-war deportation of the German population and the subsequent construction of the Iron Curtain had a fundamental influence on the unfortunate fate of the area. These factors left an indelible mark on the local landscape, which is still being dealt with to this day.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Safanda DP Zivot v zaniklych sidlech na Tachovsku.pdfPlný text práce6,14 MBAdobe PDFView/Open
Safanda O.pdfPosudek oponenta práce177,81 kBAdobe PDFView/Open
Safanda V.pdfPosudek vedoucího práce120,79 kBAdobe PDFView/Open
Safanda P.pdfPrůběh obhajoby práce58,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50263

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.