Title: Vnímání města v kontextu historické památky na příkladu chebských krovů
Other Titles: Perception of the municipality in the context of a historical heritage using the example of the Cheb trusses
Authors: Tlučhoř, Jan
Přibáň, Pavel
Gangur, Mikuláš
Ircingová, Jarmila
Jakubíková, Dagmar
Janeček, Petr
Maříková, Hana
Štumpf, Petr
Citation: TLUČHOŘ, J. PŘIBÁŇ, P. GANGUR, M. IRCINGOVÁ, J. JAKUBÍKOVÁ, D. JANEČEK, P. MAŘÍKOVÁ, H. ŠTUMPF, P. Vnímání města v kontextu historické památky na příkladu chebských krovů. Trendy v podnikání, 2022, roč. 12, č. 2, s. 73-87. ISSN: 1805-0603
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/51628
ISSN: 1805-0603
Keywords: image;vnímání;obec;kulturní dědictví;historické krovy;Cheb;dotazníkové šetření
Keywords in different language: image;perception;municipality;cultural heritage;historical trusses;Cheb;questionnaire survey
Abstract: Článek se zabývá vnímáním a obrazem města Chebu v kontextu historického dědictví. Od roku 2017 je ve městě realizována prohlídková trasa historickými krovy. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vliv má tato aktivita na image města, resp. zda historické krovy již tvoří součást image města alespoň pro některé obyvatele a občany ČR. Obraz města dosud nebyl systematicky zkoumán. Byly provedeny dva průzkumy, jeden mezi obyvateli města a druhý mezi občany ČR. Bylo zjištěno, že město Cheb je v povědomí respondentů spojováno s historickým dědictvím. Mimo město Cheb však historické krovy zatím nejsou dostatečně spojovány s jeho vnímáním. V článku je také prezentován sémantický diferenciál s vnímáním města Chebu občany.
Abstract in different language: The paper deals with the perception and image of the town Cheb in the context of historical heritage. Since 2017, the town has been running a tour of historic trusses. The aim of the research was to determine the influence of this activity on the image of the town, or whether the historic roofs already form part of the image of the town at least for some Czech residents and citizens. So far, the image of the city has not been systematically investigated. Two surveys have been carried out, one among the city residents and one among the citizens of the Czech Republic. It was found that the city of Cheb is associated with historical heritage in the minds of the respondents. However, outside the town of Cheb the historical trusses are not yet sufficiently associated with the perception of it. The article also presents a semantic differential with citizens' perception of the town of Cheb.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
Články / Articles (KIV)
Články / Articles (KPM)
Články / Articles (KMO)
Články / Articles (KEM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Tluchor-et-al-TVP_2022_2.pdf786,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD