Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDvořáková, Lilia
dc.contributor.authorVacek, Jiří
dc.date.accessioned2023-03-06T11:00:29Z-
dc.date.available2023-03-06T11:00:29Z-
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationDVOŘÁKOVÁ, L. VACEK, J. The Adaptation of Small and Medium-Sized Enterprises in the Service Sector to the Conditions of Society 4.0. Journal of Economics, Finance and Management Studies, 2023, roč. 6, č. 1, s. 395-401. ISSN: 2644-0490cs
dc.identifier.issn2644-0490
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/51680
dc.description.abstractČlánek shrnuje výsledky výzkumu adaptace MSP v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat a představit postupy a nástroje adaptace MSP na disruptivní změny, které přinášejí principy a technologie Průmyslu 4.0 a Společnosti 4.0 do podnikových procesů a společnosti jako celku. Prezentovaná metodika a výsledky výzkumu mohou podpořit účelnou (effective) a účinnou (efficient) adaptaci MSP na změny v podnikatelském prostředí vedoucí k udržitelnému růstu, novým konkurenčním výhodám, prevenci a redukci hrozeb a rizik plynoucích z nepochopení potřebné transformace současných a budoucích podnikových procesů. Navržená metodika adaptace a potenciál její aplikace v MSP představuje moderní přístup podporující stabilitu a ekonomický růst v průběhu oživení z pandemie Covid-19. Výsledky výzkumu mohou být aplikovány a adaptovány na specifické potřeby a požadavky MSP v sektoru služeb nejen v ČR, ale i v jiných státech Střední Evropy, jmenovitě Slovenska, Polska a Maďarska, v nichž je podobné legislativní prostředí pro MSP, historie a trendy transformace MSP. Představené výsledky mohou sloužit i jako motivace a znalostní podpora identifikace a hodnocení příležitostí a hrozeb MSP v podmínkách Společnosti 4.0.cs
dc.format6 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherJEFMSen
dc.relation.ispartofseriesJournal of Economics, Finance and Management Studiesen
dc.rights© JEFMSen
dc.subjectPrůmysl 4.0cs
dc.subjectČtrvtá průmyslová revolucecs
dc.subjectznalostně intenzivní službycs
dc.subjectmalé a střední podnikycs
dc.subjectSpolečnost 4.0cs
dc.titleThe Adaptation of Small and Medium-Sized Enterprises in the Service Sector to the Conditions of Society 4.0en
dc.title.alternativeAdaptace mylých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0cs
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThe paper presents the results of the research focused on the small and medium-sized enterprises (SMEs) adaptation in the service sector to the implementation of principles, processes, methods, and tools of Society 4.0. This study primarily aims to demonstrate practices and tools for the adaptation of service sector SMEs to disruptive changes brought about by the principles and technologies of Industry 4.0 and Society 4.0 into company processes and the society as a whole. The presented approach to research and the results should support an effective and efficient adaptation of SMEs to changes in business environment leading to sustainable growth, new competitive advantages, the prevention and elimination or reduction of threats and risks resulting from misunderstanding the necessary transformation of current and future business processes. The proposed methodology of adaptation and the potential of its application by SMEs represent an up-to-date methodical approach supporting their stability and economic growth during the recovery from the COVID-19 pandemic. The research results can be applied and adapted to specific needs and requirements of service sector SMEs not only in the Czech Republic, but also in other countries of Central Europe, namely Slovakia, Poland, and Hungary that have similar legislation for SMEs as well as similar history and trends of SMEs transformation. The presented results can also serve as the motivation and knowledge background for SMEs when identifying and evaluating opportunities and threats in the conditions of Society 4.0.en
dc.subject.translatedIndustry 4.0en
dc.subject.translatedFourth Industrial Revolutionen
dc.subject.translatedknowledge-intensive services (KIS)en
dc.subject.translatedsmall and medium-sized enterprises (SMEs)en
dc.subject.translatedSociety 4.0.en
dc.identifier.doi10.47191/jefms/v6-i1-44
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.identifier.obd43938580
dc.project.IDTL02000136/Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0cs
dc.project.IDSGS-2020-026/Ekonomická a finanční transformace v kontextu digitální společnostics
Appears in Collections:Články / Articles (KFU)
Články / Articles (KPM)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
JEFMS_6-1-44.pdf321,14 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51680

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD