Title: Vliv genderu virtuálních avatarů na jednání hráčů
Other Titles: The influence of virtual avatars gender on the actions of players
Authors: Denková, Jana
Advisor: Kalvas František, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Hamplová Dana, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/51979
Keywords: gender;hráč;dramaturgická sociologie;genderový stereotyp;avatar;role;videohra
Keywords in different language: gender;player;dramaturgical sociology;gender stereotype;avatar;role;video game
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlivu genderu virtuálních avatarů na jednání hráčů. V teoretické části vysvětluji vliv dramaturgické sociologie a genderu. Dále zmiňuji definici her spolu s hypotézami. V praktické části popisuji dvě dotazníková šetření použita při výzkumu. Po popisu nástrojů, interpretuji data a vznáším argumenty k jejich validitě a reprezentativnosti. Práci uzavírám shrnutím a doporučením v této oblasti výzkumu.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the investigation of the influence of gender of virtual avatars on players' actions. In the theoretical part I explain the influence of dramaturgical sociology and gender. Furthermore, I mention the definition of games along with the hypotheses. In the practical part I describe the two questionnaire surveys used in the research. After describing the instruments, I interpret the data and raise arguments on their validity and representativeness. I conclude the paper with a summary and recommendations in this area of research.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Denkova.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
Kalvas_BP_ved_Denkova.pdfPosudek vedoucího práce278,12 kBAdobe PDFView/Open
DenkovaBP-posudek-oponenta.pdfPosudek oponenta práce175,13 kBAdobe PDFView/Open
DENKOVA.PDFPrůběh obhajoby práce43,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.