Title: Vliv náboženství na veřejné dění: vnímání generace Z
Other Titles: The Influence of Religion on Public Affairs: The Perception of Generation Z
Authors: Vimrová, Šárka
Advisor: Váně Jan, Prof. PhDr. Ph.D.
Referee: Hásová Veronika, Mgr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/51980
Keywords: veřejné dění;náboženství;generace z;česká republika;angažovanost;aktivismus
Keywords in different language: public events;religion;generation z;czech republic;involvement;activism
Abstract: Ve své bakalářské práci zkoumám, jaký vliv má náboženství na české veřejné dění. Konkrétně se zaměřuji na generaci Z. To, jaký vliv má náboženství generace Z na veřejné dění, porovnávám skrze angažovanost. Uskutečnila jsem celkem šest rozhovorů, tři s angažovanými věřícími a tři s angažovanými nevěřícími. Výpovědi jsem pak mezi sebou porovnala, hledala jsem rozdíly, které by mohly mít kořeny právě ve víře respondentů. Soustředila jsem se na to, jaký význam pro ně má angažovanost, jaké jsou jejich motivace, jaké vnímají dopady své angažovanosti, jak jejich okolí reaguje na jejich zapojení, a v případě angažovaných věřících, jak se jejich víra prolíná s jejich angažovaností. Z výzkumu vyplývá, že víra se je hlavně pojítkem a zprostředkovatelem příležitostí, a faktorem přístupu k angažovanosti. Vliv náboženství generace Z má jistý vliv na veřejné dění, protože jejich motivaci k angažovanosti vyplývají mimo jiné z křesťanských hodnot a socializace a výchovy k angažovanosti, zapojení a pomoci druhým. Částečný vliv má na oblasti angažovanosti, avšak zde mají hlavní rozhodovací moc osobní zájmy.
Abstract in different language: In my bachelor's thesis, I examine the influence of religion on Czech public affairs. I specifically focus on Generation Z. I compare the influence of Generation Z's religion on public events through involvement. I conducted a total of six interviews, three with committed believers and three with committed non-believers. I then compared the statements, looking for differences that could be rooted in the relion of the respondents. I focused on what involvement means to them, what their motivations are, how they perceive the effects of their involvement, how their environment reacts to their involvement, and in the case of committed believers, how their faith intertwines with their involvement. The research shows that self-belief is mainly a link and mediator of opportunities, and a factor in the approach to involvement. The influence of Gen Z's religion has a certain effect on public affairs, as their motivations for involvement stem from, among other things, Christian values and socialization and education to engage, involve and help others. It has a partial influence on the areas of engagement, but here, personal interests have the main decision-making power.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vimrova_Vliv nabozenstvi na verejne deni - Vnimani generace Z.pdfPlný text práce761,44 kBAdobe PDFView/Open
Vimrova - JV.pdfPosudek vedoucího práce346,25 kBAdobe PDFView/Open
VIMROVA_formular-k-hodnoceni-bakalarske-prace-posudek-oponenta.pdfPosudek oponenta práce226,7 kBAdobe PDFView/Open
VIMROVA.PDFPrůběh obhajoby práce49,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51980

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.