Title: Zapojení peer pracovníků do práce s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním
Other Titles: Involvement of Peer Workers in Work with People with Experience with Mental Illness
Authors: Fajfrů, Kai
Advisor: Syrovátková Štěpánka, Ing. Mgr.
Referee: Pařízková Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/51984
Keywords: duševní onemocnění;peer podpora;peer pracovník;zotavení
Keywords in different language: mental illness;peer support;peer worker;recovery
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem poskytování profesionální peer podpory lidem se zkušeností s duševním onemocněním. První část práce je zaměřena na teoretické ukotvení peer podpory. Vymezuje pojmy související s peer konceptem, věnuje se jeho vývoji v čase a přináší poznatky o jeho přínosech a úskalích. Rovněž popisuje způsoby poskytování peer podpory a zmiňuje psychosociální nástroje a teorie, na kterých je postavena. Druhá část práce obsahuje metodologii výzkumu, vztah autora ke zkoumanému tématu a představení respondentů. Zabývá se i etickými aspekty výzkumu. Poté následuje prezentace výsledků analýzy získaných dat a jejich interpretace. Zjištění jsou taktéž konfrontována s informacemi shromážděnými v teoretické části práce.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the topic of providing professional peer support to people with experience with mental illness. The first part of this thesis is focused on the theoretical background of peer support. It defines terms related to the peer concept, it is dedicated to its evolution in time and it brings insights about its benefits and drawbacks. It also describes the forms of providing peer support and mentions the psychosocial tools and theories that it is based on. The second part of the thesis contains methodology of the research, the author's relationship with the researched topic and the introduction of respondents. It deals with ethical aspects of the research as well. Then follows a presentation of outcomes of the analysis of the acquired data and their interpretations. The findings are also compared to the information gathered in the theoretical part of the thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapojeni peer pracovniku do prace s lidmi se zkusenosti s dusevnim onemocnenim.pdfPlný text práce597,45 kBAdobe PDFView/Open
Fajfru_posudek_vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce171,05 kBAdobe PDFView/Open
Posudek_Fajfru_BP_OP.pdfPosudek oponenta práce104,53 kBAdobe PDFView/Open
FAJFRU.PDFPrůběh obhajoby práce49,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51984

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.