Title: Vliv dramatické tvorby na socializaci člověka s mentálním postižením
Authors: Blechová, Žofie
Advisor: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Referee: Glajchová Alena, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/51986
Keywords: socializace;divadelní tvorba;osoby s duševním onemocněním;kvalitativní obsahová analýza;polostrukturované rozhovory
Keywords in different language: socialisation;drama activities;people with mental illness;qualitative content analysis;semi-structured interviews
Abstract: Bakalářská práce s tématem "Vliv divadelní tvorby na socializaci osob s duševním onemocněním" má za cíl zkoumat vliv divadelní tvorby na socializaci osoby s duševním onemocněním. Ve výzkumu jsem zvolila kvalitativní obsahovou analýzu, otevřené kódování a polostrukturované rozhovory jako metodologický přístup. Po provedení výzkumu výsledky ukázaly na velmi pozitivní vliv divadelní tvorby na socializaci osob s duševním onemocněním na několika úrovních. Výzkum poukázal, že divadelní tvorba může napomoci lepší komunikaci, sociálním dovednostem, sebevědomí, vlastnímu vnímání u osob s duševním onemocněním a další. Divadelní tvorba může být i funkčním terapeutickým nástrojem a lze ji využít i jako jeden z nástrojů inkluze, kdy je osoba s duševním onemocněním součástí běžných skupin. Celkově tedy může mít všemi zmíněnými přínosy pozitivní dopad na průběh socializace, stejně tak i na celkovou kvalitu života vybrané cílové skupiny. Má práce tedy přispívá k lepšímu pochopení vlivu divadelní tvorby na socializaci lidí s duševním onemocněním a může sloužit jako inspirace pro budoucí výzkumy a praxi v oblasti divadelní tvorby a jejího využití v sociální práci.
Abstract in different language: The bachelor thesis with the name "The influence of drama activities on the socialisation of people with mental illness" aims to investigate the influence of drama production on the socialisation of a person with mental illness. In this research, I chose qualitative content analysis, open coding and semi-structured interviews as my methodological approach. After conducting the research, the results indicated a very positive influence of drama production on the socialization of persons with mental illness on several levels. The research indicated that drama activities can help to improve communication, social skills, self-esteem, self-perception in people with mental illness and more. Drama making can also be a functional therapeutic tool and can be used as one of the tools of inclusion, where the person with mental illness is part of common social groups. Thus, overall, all the benefits mentioned above can have a positive impact on the course of socialization and thus on the overall quality of life of the selected target group. My thesis therefore contributes to a better understanding of the impact of drama activities on the socialisation of people with mental illness and can serve as an inspiration for future research and practice in the field of drama production and its use in social work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Zofie Blechova.pdfPlný text práce475,59 kBAdobe PDFView/Open
BP_Blechova_posudek vedouciho a konzultanta_Hirt.pdfPosudek vedoucího práce45,86 kBAdobe PDFView/Open
OP_Blechova.pdfPosudek oponenta práce84,38 kBAdobe PDFView/Open
BLECHOVA.PDFPrůběh obhajoby práce73,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51986

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.