Title: Prostorové aspekty sociálního vyloučení
Other Titles: Spatial aspects of social exclusion
Authors: Bílková, Eliška
Advisor: Toušek Ladislav, Mgr. Ph.D.
Referee: Lužný Dušan, Prof. PhDr. Dr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/51988
Keywords: sociální vyloučení;sociálně vyloučená lokalita;nezaměstnanost;zadluženost;vzdělanostní aspirace
Keywords in different language: social exclusion;socially excluded locality;unemployment;indebtedness;educational aspirations
Abstract: Bakalářská práce se zabývá vyloučenými lokalitami a nejčastějšími sociálními problémy, které se v nich vyskytují (nezaměstnanost, zadluženost atd.). Práce je rozdělena na dvě hlavní částí, a to část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se věnuje konceptu sociální exkluze, sociálně vyloučeným lokalitám, historii sociální exkluze, ale i jejím příčinám. Praktická část práce je zaměřena na výzkum v jedné určité vyloučené lokalitě v Karlovarském kraji, konkrétně v okrese Cheb. Jako metody jsou využity polostrukturované rozhovory jak s obyvateli ze sociálně vyloučené lokality, tak se sociálními pracovníky vybraných organizací.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with excluded localities and the most common social problems that occur in them (unemployment, indebtedness, etc.). The work is divided into two main parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part is devoted to the concept of social exclusion, socially excluded localities, the history of social exclusion, but also its causes. The practical part of the work is focused on research in one certain excluded locality in the Karlovy Vary region, specifically in the Cheb district. The methods used are semi-structured interviews both with residents from socially excluded localities and with social workers from selected organizations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EliskaBilkova-Bakalarska prace.docxff_0.pdfPlný text práce450,35 kBAdobe PDFView/Open
bp_bilkova_vedouci_tousek.pdfPosudek vedoucího práce180,93 kBAdobe PDFView/Open
Bilkova 2023.pdfPosudek oponenta práce89,18 kBAdobe PDFView/Open
BILKOVA.PDFPrůběh obhajoby práce48,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/51988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.