Title: Evidence skutečných majitelů
Other Titles: Evidence of beneficial owners
Authors: Šanda, Jakub
Advisor: Burešová Kateřina, JUDr. Ph.D.
Referee: Vítek Jindřich, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52234
Keywords: evidence skutečných majitelů;skutečný majitel;boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu;aml směrnice;evropská unie;soudní dvůr eu;vývoj právní úpravy
Keywords in different language: register of beneficial owners;beneficial owner;anti-money laundering and counter-terrorist financing;aml directive;european union;court of justice of the eu;legal developments
Abstract: Diplomová práce se věnuje právní úpravě evidence skutečných majitelů, způsoby, jakými se skuteční majitelé určují a také právní úpravě oblasti opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen "AML"). V oblasti AML se jedná zejména o implementaci jednotlivých směrnic Evropské unie (tzv. čtvrté a páté AML směrnice) do právního řádu České republiky. Z příslušných zákonů, do kterých byla právní úprava Evropské unie implementována, vychází pravidla pro evidování skutečných majitelů. Cílem diplomové práce je podrobně zanalyzovat jednotlivé právní předpisy a související dokumenty v oblasti evidování skutečných majitelů, stejně tak jako vývoj právní úpravy na území České republiky nebo provést analýzu právní úpravy v dalších státech Evropské unie. Diplomová práce si klade za cíl zanalyzovat způsoby, jakým se určuje skutečný majitel. V rámci diplomové práce je následně nutno takto zanalyzované informace podrobit kritickému zhodnocení.
Abstract in different language: The thesis focuses on the legal regulation of the registration of beneficial owners, the ways in which beneficial owners are determined and the legal regulation of measures against money laundering and terrorist financing (hereinafter referred to as "AML"). In the area of AML, it is mainly about the implementation of individual EU directives (the so-called fourth and fifth AML directives) into the legal system of the Czech Republic. The rules for the registration of beneficial owners are based on the relevant laws into which the EU legislation has been implemented. The aim of the thesis is to analyse in detail the individual legal regulations and related documents in the field of beneficial ownership registration, as well as the development of the legislation in the Czech Republic or to analyse the legislation in other EU countries. The thesis aims to analyse the ways in which the beneficial owner is determined. In the framework of the thesis, the information thus analysed must be subjected to a critical evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
230317_JakubSanda_DP_ESM_cz.pdfPlný text práce955,6 kBAdobe PDFView/Open
Sanda-2.pdfPosudek oponenta práce296,48 kBAdobe PDFView/Open
Sanda-1.pdfPosudek vedoucího práce425,38 kBAdobe PDFView/Open
Sanda Jakub.pdfPrůběh obhajoby práce235,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.