Název: Proměna principu smluvní svobody ČR pod vlivem evropské integrace.
Další názvy: Transformation of the principle of contractual freedom of the Czech Republic under the influence of European integration.
Autoři: Novotný, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Raban Přemysl, Prof. JUDr. CSc.
Oponent: Hurdík Jan, Prof. JUDr. DrSc.
Grmelová Nicole, Doc. JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2023
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52727
Klíčová slova: evropská unie;dcfr;občanské právo;směrnice;smlouva;smluvní principy
Klíčová slova v dalším jazyce: european union;dcfr;civil law;directives;contract;contractual principles
Abstrakt: Předkládaná disertační práce se zabývá vlivem evropského ekonomického procesu na proměnu principu smluvní svobody. Za primární či základní cíl evropské integrace lze označit závazek členských států vytvářet vnitřní trh, jako oblast bez vnitřních hranic, ve kterém je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu. Jedním z nástrojů, kterým se Unie snaží dosáhnout společných integračních cílů, jsou směrnice, jejichž adresáty jsou jednotlivé členské státy Unie. Prostřednictvím zmíněných směrnic však může docházet k ovlivnění principů vnitrostátního práva členského státu.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented dissertation deals with the influence of the European economic process on the transformation of the principle of contractual freedom. The primary or basic goal of European integration can be characterized as the commitment of member states to create an internal market, as an area without internal borders, in which the free movement of goods, people, services and capital is ensured. One of the instruments with which the Union tries to achieve common integration goals are directives addressed to the individual member states of the Union. However, the principles of national law of a member state may be influenced by means of the aforementioned directives.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Disertační práce / Dissertations (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
NOVOTNY_DISERTACE_2022_01_19.08.2022.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta 2 - Novotny.pdfPosudek oponenta práce515,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Novotny.pdfPrůběh obhajoby práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/52727

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.