Title: Hranice vztahu mezi pracovníky a klienty nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
Authors: Steinerová, Lenka
Advisor: Řezáč Karel, Mgr. Ph.D.
Referee: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52882
Keywords: hranice vztahu;sociální služby;sociální pracovník;nízkoprahové zařízení pro děti a mládež;kvalitativní výzkum;rozhovory
Keywords in different language: relationship boundaries;social services;social worker;low-threshold facilities for children and youth;qualitative research;interviews
Abstract: Práce se zaměřila na problematiku nastavování hranic mezi sociálním pracovníkem a klientem v NZDM. Práce je rozdělena do tří částí. První část obsahuje teoretické poznatky z oblasti sociálního pracovníka, nízkoprahového centra pro děti a mládež a hranic vztahu. Druhá část je zaměřena na metodologii a popis výzkumného šetření. Poslední část se věnuje interpretaci zjištěných výsledků z výzkumu. Cíle bylo zjistit, jak si pracovníci NZDM nastavují hranice vztahu s klienty. Skrze hlavní výzkumnou otázku: Jak si sociální pracovníci NZDM nastavují hranice vztahu s jejich klienty? Výzkumu bylo zjištěno, že nastavování hranic je subjektivním procesem ale jedním z hlavních aspektů je cílová skupina služby. Takže se ve většině odpovědí sociální pracovníci shodovali. S překročením hranic vztahu se setkali všichni respondenti a vnímají tyto situace jako součást svojí práce.
Abstract in different language: The work focused on the issue of setting boundaries between social worker and client in youth drop in center. The work is divided into three parts. The first part contains theoretical findings related to field of social worker, low-threshold facility for children and youth and setting relationship boundaries between them. The second part focuses on the methodology and description of the research investigation. The last part is devoted to the interpretation of the research findings. The objectives were to find out how the workers of the YWCA set the boundaries of the relationship with the clients. Through the main research question: How do social workers set the boundaries of their relationship with their clients in youth drop in centers? The research found that setting boundaries is a subjective process but one of the main aspects is the target group of the service. Thus, social workers agreed in most of the answers. All the respondents have encountered relationship boundary crossings and understand these dual relationships as part of their work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska-prace-Steinerova-Lenka.pdfPlný text práce402,57 kBAdobe PDFView/Open
Posudek vedouciho - Steinerova.pdfPosudek vedoucího práce278,23 kBAdobe PDFView/Open
Steinerova_oponent_Slehoferova.pdfPosudek oponenta práce149,6 kBAdobe PDFView/Open
STEINEROVA.PDFPrůběh obhajoby práce48,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52882

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.