Title: Postoje, hodnoty a předpoklady studujících oboru sociální práce pro práci v sociálních službách
Other Titles: Attitudes, values and premises of students majoring in social work for work in social services
Authors: Stušová, Natálie
Advisor: Šlehoferová Tereza, PhDr. Ph.D.
Referee: Váně Jan, Prof. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/52887
Keywords: sociální práce;osobnost sociálního pracovníka;sociální pracovník;postoje;hodnoty;kompetence;studium
Keywords in different language: social work;personality of social worker;social worker;attitudes;values;competencies;study
Abstract: Bakalářská práce se zabývá postoji, hodnotami a předpoklady studujících oboru Sociální práce pro práci v sociálních službách. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a výzkumné. Teoretická část charakterizuje a obecně popisuje sociální práci. Dále se věnuje osobnosti sociálního pracovníka, teoriím a metodám sociální práce, klientům sociální práce, etice v sociální práci a také hranicím mezi profesním a osobním životem a s tím spojeným možným syndrom vyhoření a stresem. Ve výzkumné části byl realizován smíšený výzkum. Nejprve bylo provedeno dotazníkové šetření se studenty oboru Sociální práce na Západočeské univerzitě v Plzni. Poté byly provedeny rozhovory s pracovníky v sociálních službách. Nakonec jsou uskutečněny rozhovory ve fokusní skupině se studenty druhého a třetího ročníku. Získaná data jsou analyzována na základě témat vzniklých kódováním rozhovorů. Poslední kapitola přináší celkové shrnutí výzkumu a následné zjištění od studentů týkající se studia sociální práce.
Abstract in different language: The main aim of the bachelor thesis was to find out whether the awareness about the attitudes, values and premises of social work students for working in social services differ from those workers who work in social services practice. The thesis consists of two parts, theoretical and a research. The theoretical part characterizes and describes social work in general. The thesis also focuses on the personality of the social worker, theories and methods of social work, social work clients, ethics in social work, and the boundaries between professional and personal life and the associated possible burnout syndrome and stress. In the research part, mixed research is conducted. First, a questionnaire survey was conducted with students of Social Work at the University of West Bohemia in Pilsen. Then interviews were conducted with social service workers. Finally, focus group interviews are conducted with second and third year students. The collected data are analysed based on the themes emerging from the coding of the interviews. The last chapter provides an overall summary of the research and subsequent findings from the students regarding their social work studies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Stusova.pdfPlný text práce969,69 kBAdobe PDFView/Open
Stusova_posudek vedouci_Slehoferova.pdfPosudek vedoucího práce140,83 kBAdobe PDFView/Open
bac23 Stusova - JV.pdfPosudek oponenta práce350,5 kBAdobe PDFView/Open
STUSOVA.PDFPrůběh obhajoby práce60,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/52887

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.