Title: Zánik impéria – civilizace jako funkční společnost
Other Titles: The Demise of Empire - Civilization as a functional society
Authors: Židlická, Michaela
Citation: ŽIDLICKÁ, M. Zánik impéria – civilizace jako funkční společnost. Právnické listy, 2023, roč. Neuveden, č. 1, s. 24-28. ISSN: 2533-736X
Issue Date: 2023
Publisher: Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/53039
ISSN: 2533-736X
Keywords: právo;právní dějiny;římské právo;Římská říše;Západořímská říše;civilizace;zánik civilizace;pozdní císařové;armáda;senátorský stav;měšťanstvo;kuriálové;barbaři;právnictví;křesťanství;učenci
Keywords in different language: law;history of law;Roman law;Roman Empire;Western Roman Empire;civilization;end of civilization;late emperors;army;senatorial class;bourgeoisie;curials;barbarians;jurisprudence;Christianity;scholars
Abstract: Zánikem Západořímské říše došlo ke konci vyspělého období lidských dějin, kterému jsme zvyklí říkat starověk. Velké civilizace, jejichž vyspělost stále objevujeme, se vepsaly do římského světa, který byl součástí a vyvrcholením civilizační kulturní úrovně své doby. Zanikla fascinující epocha… Zkoumat důvody konce vždy vyvolávají zásadní otázky. V následujícím textu jsou představeny základní objektivní důvody konce impéria, jako jsou zejména nájezdy barbarských kmenů, tedy vnější intervence a provazba k vnitřním antagonismům. Právě tyto zásadně přispěly ke konci Říma, který opustil hodnotovou bázi, na jejím základě byl budován.
Abstract in different language: The demise of the Western Roman Empire marked the end of the advanced period of human history that we are used to calling antiquity. Great civilizations, whose maturity we are still discovering, were inscribed in the Roman world, which was a part and the culmination of the civilizational cultural level of its time. A fascinating era has passed away... Investigating the reasons for the end always raises fundamental questions. In the following text, the basic objective reasons for the end of the empire are presented, such as the raids of barbarian tribes, i.e. external intervention and the link to internal antagonisms. It was these that fundamentally contributed to the end of Rome, which abandoned the value base on which it was built.
Rights: © Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni
Appears in Collections:Články / Articles (KTR)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Židlická - PL_1_2023_06.pdf259,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53039

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD