Title: Tvůrčí psaní v hodinách komunikační a slohové výchovy na střední odborné škole
Other Titles: Creative writing in lessons of communication and stylistic education at a secondary vocational school
Authors: Burgerová, Eva
Advisor: Vejvodová Jana, PaedDr. CSc.
Referee: Vaňková Jana, PhDr.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53083
Keywords: tvůrčí psaní;kreativní psaní;cíle tvůrčího psaní;slohová výchova;cíle slohové výchovy;střední odborná škola;metody tvůrčího psaní;techniky tvůrčího psaní;základní dimenze tvůrčího psaní;rozvoj schopnosti psát;rozvoj specifických textových dovedností;seberozvoj;stimulace ke psaní;blokády při psaní
Keywords in different language: creative writing;goals of creative writing;style education;goals of style education;secondary vocational school;methods of creative writing;techniques of creative writing;basic dimensions of creative writing;development of writing skills;development of specific text skills;self development;stimulation for writing;writing blocks
Abstract: Diplomová práce je rozdělena do tří základních kapitol, těmi jsou teoretická část, praktická část a soubor aktivit tvůrčího psaní. Jejím cílem je ověřit didaktickou účinnost metod tvůrčího psaní v hodinách českého jazyka na středních odborných školách. Teoretická část se soustřeďuje na cíle slohové výchovy a tvůrčího psaní, které vzájemně porovnává. Dále se věnuje třem základním dimenzím tvůrčího psaní, kterými jsou rozvoj schopnosti psát, rozvoj specifických textových dovedností a seberozvoj. Podstatou praktické části je výzkum, který proběhl na základě metody náhodně generovaných nápadů pomocí nástroje Povídkář od Reného Nekudy a konal se na třech středních odborných školách v Jižních Čechách. Poslední částí je soubor aktivit tvůrčího psaní, který nabízí kompilaci zajímavých metod jako inspiraci do slohové výchovy.
Abstract in different language: This diploma thesis is divided into three main parts, the theoretical part, the practical part and the creative writing activities. The goal of this diploma thesis is to prove the effectiveness of didactic methods used by the teachers of the Czech language in Czech secondary vocational schools. The theoretical part focuses on the goals of composition lessons as well as creative writing. These two disciplines are then compared. The diploma work also further specifies three dimensions of creative writing, which are the development of the ability to write, the development of the ability to execute editing of a text and self-development. The basis for the practicum is research, which was done by the tool "Povídkář" ("A Storyteller") by René Nekuda, which works with randomly generated ideas. The research was executed at three secondary vocational schools in the region of South Bohemia. The last part is a compilation of activities that could help the students to develop their creative writing skills and can be used as an inspiration for teachers to be used in lessons.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Burgerova Eva - Diplomova prace.pdfPlný text práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
2023_burgerova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce216,71 kBAdobe PDFView/Open
2023_burgerova_vankova.pdfPosudek oponenta práce478,35 kBAdobe PDFView/Open
2023_burgerova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce81,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.