Title: Základní umělecká škola v Dačicích a její význam pro hudební kulturu regionu
Other Titles: Dačice Elementary Art School and its importance for the music culture of the region
Authors: Čajka, Marek
Advisor: Aschenbrenner Vít, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Gvozdevskaia Galina, Kandid.pedagogických věd
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53553
Keywords: základní umělecká škola;dačice;umění;hudba;hudební škola;výtvarné umění;historie školy;volnočasové aktivity;distanční výuka
Keywords in different language: elementary art school;dačice;art;music;music school;visual arts;school history;leisure activities;distance education
Abstract: Tato bakalářská práce nese název "Základní umělecká škola v Dačicích a její význam pro hudební kulturu regionu". V osmi kapitolách nejprve pojednává o Dačicích, městě, kde se škola nachází. Zaměřuje se na základní informace o městě, jeho historii, současnost, hudební život v Dačicích a na významné hudební osobnosti spojené s tímto městem. Ve druhé kapitole je rozebrána historie uměleckého vzdělávání v Dačicích do založení Základní umělecké školy v roce 1949. Následující třetí kapitola pojednává o historii ZUŠ Dačice od založení v roce 1949 do současnosti. Čtvrtá kapitola představuje významné osobnosti spojené se ZUŠ Dačice a pedagogy (Vítězslav Hergesel, Milan Kubek, Richard Šeda, Miloš Doležal Jr., Matěj Čurda, Jiří Novák a Vendula Nekulová). Pátá kapitola se věnuje Josefu Mocharovi, řediteli ZUŠ Dačice. Šestá kapitola představuje Tomáše Pavlů, žáka navštěvujícího ZUŠ Dačice. Sedmá kapitola pojednává o Městském dechovém orchestru ZUŠ Dačice, jeho historii a festivalu Fest Band Dačice. Poslední, osmá kapitola, rozebírá ZUŠ Dačice a její současnost, zmiňuje základní informace o škole, hlavní účel a předmět činnosti, organizační strukturu, pedagogický sbor, umělecké obory, úplatu za vzdělávání žáků, počet žáků, akce a aktivity v rámci školy a regionu v hudebním oboru, výtvarném oboru a v mimoškolních aktivitách.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is entitled "Dačice Elementary Art School and its importance for the music culture of the region". The first chapter describes Dačice, the town where the school is located. It focuses on basic information about the city, its history, the present, music life, and important music personalities associated with the city. The second chapter focuses on the history of art education in Dačice up to the foundation of the Elementary Art School in 1949. The following third chapter focuses on the history of the Dačice Elementary Art School from its foundation in 1949 to the present day. The fourth chapter presents important personalities associated with the school and its professors (Vítězslav Hergesel, Milan Kubek, Richard Šeda, Miloš Doležal Jr., Matěj Čurda, Jiří Novák, and Vendula Nekulová). The fifth chapter presents Josef Mochar, the director of the school. The sixth chapter presents Tomáš Pavlů, a student attending the school. The seventh chapter focuses on the Brass Band of Dačice Elementary Art School, its history, and the Fest Band Dačice festival. The last, eighth chapter, analyzes the Dačice Elementary Art School in its present day, mentions basic information about the school, its main purpose, the object of activity, the organizational structure, the teaching staff, art disciplines, payment for the education of pupils, the number of pupils, events, and activities within the school and the region in the music field, art field and in extracurricular activities.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Marek Cajka - Zakladni umelecka skola v Dacicich a jeji vyznam pro hudebni kulturu regionu.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
Cajka_ BP_vedouci_ VA_23.pdfPosudek vedoucího práce160,47 kBAdobe PDFView/Open
CAJKA_BP_oponent_Gv_23.pdfPosudek oponenta práce118,14 kBAdobe PDFView/Open
obhajoby Cajka.pdfPrůběh obhajoby práce43,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53553

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.