Title: Haydnovy hudební slavnosti - čtvrtstoletí provozování staré hudby na jihozápadě Čech
Other Titles: Haydn's music festival - a quarter-century operation of old music in south-west Bohemia
Authors: Trávníčková, Markéta
Advisor: Aschenbrenner Vít, Doc. Mgr. Ph.D.
Referee: Kodejška Miloš, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53558
Keywords: haydnovy hudební slavnosti;festival staré hudby;dolní lukavice;joseph haydn;organizace festivalu;skladatelská výročí;klasická hudba;český klasicismus
Keywords in different language: haydn´s music festival;festival of early music;dolni lukavice;joseph haydn;festival organization;anniversaries of composers;classic music;czech classicism
Abstract: Haydnovy hudební slavnosti jsou upomínkou skoro zapomenutého pobytu jednoho z největších hudebníků své doby v Dolní Lukavici - Josepha Haydna. Jedná se o mezinárodní festival, jež je velmi významnou kulturní událostí pro celý Plzeňský kraj, hostí spoustu zahraničních, ale i domácích interpretů, kteří prezentují nejen Haydnovu hudbu, ale i hudbu Haydnových současníků, a celkově interpretů, jež mají významnější podíl na tvorbě evropského klasicismu. Práce je zaměřená na Josepha Haydna, jeho dětství, mládí a cestu do Dolní Lukavice, je zde představena stručná historie Dolní Lukavice a dolnolukavického zámku. Hlavním bodem jsou Haydnovy hudební slavnosti, konkrétně okolnosti a osobnosti, které stojí za jejich vznikem, a významným místům Plzeňského kraje, kam za klasickou hudbou mohli návštěvníci v průběhu let zavítat. Dále je zde zaznamenána dramaturgie a záměry pořadatelů, nejen v minulých letech, ale i v budoucích. A v poslední řadě obsahuje celkový vývoj slavností. Nalezneme zde konkrétní výčet jednotlivých ročníků, co se během nich oslavovalo, jaká úskalí pořadatelé překonávali, a také ročníkové charakteristiky, sponzory, či hvězdné interprety.
Abstract in different language: Haydn's Music Festival is a reminder of the nearly forgotten stay of one of the greatest musicians of his time in Dolní Lukavice - Joseph Haydn. It is an international festival that is a very significant cultural event for the entire Pilsen region. It hosts many foreign as well as domestic interpreters who present not only Haydn's music but also the music of Haydn's contemporaries and overall interpreters who have a significant share in the creation of European classicism. The work is focused on Joseph Haydn, his childhood, youth, and journey to Dolní Lukavice. A brief history of Dolní Lukavice and the Dolní Lukavice Chateau is presented here. The main point is Haydn's Music Festival, specifically the circumstances and personalities behind its creation, and the significant places in the Pilsen region where visitors could go for classical music over the years. Further, the work records the programming and intentions of the organizers, not only in past years but also in the future. Lastly, it includes the overall development of the festival. It provides a specific list of individual years, what was celebrated during each year, what difficulties the organizers overcame, as well as characteristics of each year, sponsors, or star performers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haydnovy hudebni slavnosti - BP.pdfPlný text práce4,82 MBAdobe PDFView/Open
Travnickova_BP_vedouci_ VA_23.pdfPosudek vedoucího práce150,01 kBAdobe PDFView/Open
Travnickova_BP_oponent_Ko.pdfPosudek oponenta práce204,71 kBAdobe PDFView/Open
obhajoby Travni.pdfPrůběh obhajoby práce49,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53558

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.