Title: Hlasová výchova na 1. stupni základní školy a efektivní metody její realizace (na základě výzkumu).
Other Titles: Vocal education of children at lower grade primary school and effective methods of its realization (based on research).
Authors: Vaníková, Johana
Advisor: Slavíková Marie, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Kodejška Miloš, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53564
Keywords: hlasová výchova;dětský hlas;zpěv;hlasová hygiena;hudebnost;pěvecké dovednosti;pěvecký postoj;hlasový začátek;hlasová technika;intonace
Keywords in different language: vocal education;child voice;singing;voice hygiene;musicality;singing skills;singing posture;vocal onset;voice technique;intonation
Abstract: Tato diplomová práce se skládá zteoretické a praktické části. Vteoretické části se věnuje dětskému hlasu, vymezení pojmu hlasová výchova, cílům hlasové výchovy a jejímu zařazení v RVP ZV. Dále pak analýze učebnic a metodickým příručkám kučebnicím, rozvoji základních pěveckých dovedností a návyků a také progresivním prvkům v hlasové výchově. Výzkumná část popisuje výsledky ze tří výzkumných šetření, které byly získány metodou pozorování a metodou dotazníku. Poslední kapitola prezentuje modelovou hodinu hudební výchovy, vníž převážnou část tvoří hlasová výchova.
Abstract in different language: This diploma thesis consists of a theoretical part and a research. The theoretical part deals with the childs voice, the definition of vocal education, its goals and implementation in RVP ZV. Furthermore, it is focused on analysis of schoolbooks and teachers methodical guidelines for schoolbooks, development of basic singing skills and habits and also progressive elements in vocal education. The research describes results of three research investigations which were acquired by observation and questionnaires method. The last chapter presents model music class where major part is comprised by vocal education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Johana Vanikova.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
VANIKOVA_DP_vedouci_Sla_2023.pdfPosudek vedoucího práce154,47 kBAdobe PDFView/Open
Vanikova_DP_oponent_Ko.pdfPosudek oponenta práce217,6 kBAdobe PDFView/Open
Obhaj.Vanikova.pdfPrůběh obhajoby práce43,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53564

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.