Title: Prototyp komponenty pro vizualizaci dat z částicových detektorů
Other Titles: Prototype of particle detector data visualization component
Authors: Buňata, Jiří
Advisor: Lipka Richard, Ing. Ph.D.
Referee: Potužák Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53771
Keywords: počítačová grafika;částicové detektory;vizualizace dat
Keywords in different language: computer graphics;particle detectors;data visualuzation
Abstract: Cílem této bakalářské práce je vyvinout vizualizační komponentu pro data z částicových detektorů. Hlavním požadavkem na komponentu je zpracování a vizualizace takových dat pomocí zvolené metody zaměřené na zobrazování dat v čase. Vzhledem k experimentální povaze práce jsou implementovány dvě vizualizační metody, které jsou v závěru práce porovnány a je vyhodno- cen jejich přínos. Obě metody jsou implementovány jako programové kompo- nenty, které lze připojit do jiných projektů a aplikací sloužících k vizualizaci dat z částicových detektorů. Největší přínos práce spočívá ve vytvoření nových způsobů vizualizace dat z částicových detektorů s možností analyzovat jejich vývoj v čase.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is to develop a component for visualization of particle detector data. The main requirement for this component is to process this data and visualize them by using visualization method focused on rendering data in time. For experimental purposes, two visualization methods are implemented and are compared in the conclusion of the work and their gain is evaluated. These components can be used in other projects and applications for the purpose of real time data visualization. The greatest contribution of the work lies in the creation of new ways of visualization of particle detector data with possibility to analyse their development in time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Text bakalarske prace.pdfPlný text práce5,46 MBAdobe PDFView/Open
A21B0603P_Posudek.pdfPosudek oponenta práce49,27 kBAdobe PDFView/Open
A21B0603P_Hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce103,14 kBAdobe PDFView/Open
A21B0603P_Obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce66,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53771

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.