Title: Innovation in the problematics of turning with a linear cutting edge
Other Titles: Inovace v problematice soustružení lineární řeznou hranou
Authors: Maršálek, Ondřej
Horák, Lukáš
Syrovátka, Šimon
Zatloukal, Tomáš
Citation: MARŠÁLEK, O. HORÁK, L. SYROVÁTKA, Š. ZATLOUKAL, T. INNOVATION IN THE PROBLEMATICS OF TURNING WITH A LINEAR CUTTING EDGE. In Proceedings of the 33rd International DAAAM Virtual Symposium. Vienna: DAAAM International Vienna, 2022. s. 365-370. ISBN: 978-3-902734-36-5 , ISSN: 1726-9679
Issue Date: 2022
Publisher: DAAAM International Vienna
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: 2-s2.0-85149438913
http://hdl.handle.net/11025/53848
ISBN: 978-3-902734-36-5
ISSN: 1726-9679
Keywords: lineární řezná hrana;python programování;žárový nástřik;hloubka řezu;úhel nastavení řezné hrany
Keywords in different language: linear cutting edge;python programming;thermal sprays;depth of cut;inclination of the cutting edge
Abstract: Technologie žárového nástřiku je rozvíjejícím se trendem v povrchové úpravě obrobků. To umožňuje vyrobit velmi tvrdý, otěruvzdorný a korozivzdorný povrch při zachování houževnatého jádra. Existuje několik aplikačních metod žárového nástřiku, které nejsou technologicky náročné, ale výsledná kvalita povrchu nanášené vrstvy není kvalitní. Povrch je drsný a rozměrově i geometricky nepřesný. Je tedy nutné jej dále obrábět. Současným způsobem obrábění žárových nástřiků je broušení, které je dosti pomalé a v některých případech zbytečně přesné, což zvyšuje náklady. Proto se vyvíjejí další způsoby obrábění, např. soustružení pomocí nástroje s lineární řeznou hranou. Významnou výhodou této metody je výrazné zkrácení obráběcích časů a možnost využití celého břitu břitové destičky. Pro přesné nastavení polohy řezné hrany ve stroji byl vytvořen program v programovacím jazyce Python, který určuje počet možných řezů na řezné hraně v závislosti na hloubce řezu a úhlu nastavení řezné hrany.
Abstract in different language: Thermal spray technology is a developing trend in the surface treatment of workpieces. This makes it possible to produce a very hard, abrasion-resistant, and corrosion-resistant surface while maintaining a tenacious core. There are several application methods of thermal spraying, which are not technologically demanding, but the final quality of the surface of the applied layer is not good. The surface is rough and dimensionally and geometrically inaccurate. So, it is necessary to machine it further. The current method of machining thermal sprays is grinding, which is quite slow and, in some cases, unnecessarily precise, which is increasing costs. Therefore, other machining methods are being developed, such as turning using a tool with a linear cutting edge. A significant advantage of this method is a significant reduction in machining times and the possibility of using the entire cutting edge of the insert. To accurately set the position of the cutting edge in the machine, a program was created in the Python programming language, which determines the number of possible cuts on the cutting edge depending on the depth of cut and the angle of the cutting edge.
Rights: © DAAAM
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KTO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD