Title: PODNIKÁNÍ V RURÁLNÍM PROSTORU
Other Titles: RURAL ENTREPRENEURSHIP
Authors: Vorobljevová, Veronika
Referee: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Vaishar Antonín, Doc. RNDr. CSc.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/53935
Keywords: venkov;periferie;podnikání;ekonomická aktivita;zemědělství;dotace
Keywords in different language: rural area;periphery;entrepreneurship;economic activity;agriculture;subsidies
Abstract: Předložená disertační práce se zabývá výzkumem podnikání na periferním venkově v České republice. V práci bylo využito dotazníkové šetření, Delphi metoda, expertní rozhovory a statistické metody ve vlastních výzkumech. V teoretické části byl vymezen venkov, podnikání, historie souvisící s podnikáním na venkově a aktéři rurálního prostředí a jejich vztah k podnikání na venkově. V praktické části jsou představeny realizované výzkumy, uskutečněné prostřednictvím výše uvedených metod, které byly většinou prováděny se zaměřením na venkov ve vnitřní periferní oblasti západních Čech. Kapitoly v teoretické části práce byly založeny na syntéze poznatků z domácí a zahraniční literatury, převážně ekonomické a geografické. Data použitá v teoretické části vycházejí z Českého statistického úřadu a jiných státních institucí. Na teoretickou část navazují cíle práce a popis metodiky v této práci použité. Detailní použití těchto metod a designů jednotlivých výzkumů je popsáno v praktické části práce, a to u jednotlivých výzkumů zvlášť. Stejně tak je uvedeno i představení jednotlivých výsledků těchto výzkumů, které se týkají historie a současnosti situace ekonomických subjektů na západočeské periferii. Dále se jedná o sběr dat vztahující se k dotacím do podnikání, rizikům a problémům podnikání na periferním venkově, ekonomickým příležitostem a perspektivám na venkově či dopadům automatizace, robotizace a digitalizace na venkovské podnikání. Data jsou posbírána od veřejnosti a podnikatelů za pomoci dotazníkového šetření a expertů z akademické sféry, ekonomů a starostů obcí, u nichž je použito tříkolové šetření v rámci kvalitativního výzkumu Delphi metodou. Byl realizován rozhovor s příslušníky rodinné farmy z periferní oblasti, kteří odpovídají na identické otázky jako experti z výzkumného šetření Delphi metodou. Cílem bylo identifikovat případné rozdíly. Tato data jsou navzájem srovnávána a mnohdy se na tom stavějí a rozvějí klíčová zjištění. Práce se dále zaměřuje na výzkum, jak ovlivňují dotace stávající situaci místních podnikatelů z vybraných obcí periferní oblasti. Pro zhodnocení účinnosti poskytovaných dotací byl realizován expertní rozhovor. Závěrem jsou zodpovězeny zadané obecné výzkumné otázky, představeny přínosy výzkumu a sumarizovány identifikované příležitosti pro další akademický výzkum. Závěry z práce ukazují, že struktura ekonomických aktivit na českém periferním venkově se mění. Počet ekonomických subjektů působících (dále "ES") ve výzkumu, vývoji a vzdělání roste, zatímco ES z primárního sektoru či řemesla postupně ubývají. Ukázalo se, že možnosti podnikání na venkově jsou ovlivňovány zejména dotacemi, které podnikatelským subjektům umožňují udržet se v chodu a stimulují vstup do podnikání na venkově pro nové podnikatele. Dotace jsou na venkově přítomné a jsou důležité pro podnikání v zemědělství. Za největší rizika pro podnikání jsou na venkově označovány kromě problémů strany poptávky také problematika dopravy a demografického vývoje na venkově.
Abstract in different language: This dissertation deals with research on entrepreneurship in peripheral rural areas of the Czech Republic. It makes use of questionnaire survey, the Delphi method, expert interviews and statistical methods in the author's own research. The theoretical part defines rural areas, entrepreneurship, history related to rural entrepreneurship and actors of the rural environment and their relationship to rural entrepreneurship. The practical part presents the research carried out using the above mentioned methods, mostly focused on rural areas in the inner periphery of western Bohemia. The chapters in the theoretical part of the thesis are based on the synthesis of knowledge from domestic and foreign literature, mainly economic and geographical. The theoretical part is based on data from the Czech Statistical Office or other state institutions. The theoretical part is followed by the objectives of the thesis and a description of the methodology used. The detailed application of these methods and research designs is explained in the practical part of the thesis, separately for each research. The practical part then presents the individual results of these researches, which concern the history and present situation of economic entities in the West Bohemian periphery. They also include data collection related to business subsidies, risks and problems of entrepreneurship in peripheral rural areas, economic opportunities and prospects in rural areas, and the impact of automation, robotics and digitisation on rural entrepreneurship. The data were collected from the public and entrepreneurs using a questionnaire survey, and from experts from academia, economists and mayors of municipalities using a three-round survey in a qualitative research based on the Delphi method. An interview was conducted with a family farm in the peripheral area, containing identical questions as the Delphi survey conducted among experts, with the aim to identify any differences. These data are compared to develop key findings. The thesis also focuses on research on how the subsidy affect the current situation of local entrepreneurs from selected municipalities in the peripheral area. An expert interview was conducted to assess the effectiveness of the subsidies provided. Finally, the general research questions are answered, the contributions of the research are presented and the identified opportunities for further academic research are summarised. The conclusions of the paper show that the structure of economic activities in the Czech peripheral countryside is changing. The number of economic entities working in research, development and education is increasing, while their number in the primary sector or crafts is gradually declining. The research shows that rural business opportunities are mainly influenced by subsidies, which enable businesses to sustain their existence and stimulate entry into rural business for new entrepreneurs. Subsidies are present in rural areas and are important for agricultural entrepreneurship. In addition to demand-side issues, the biggest risks to rural business are identified as transport and demographic issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Vorobljevova.pdfPlný text práce4,46 MBAdobe PDFView/Open
Vorobljevova_posudek DisP_2023_ZCU_doc. Vaishar.pdfPosudek vedoucího práce158,67 kBAdobe PDFView/Open
Dokrorske_studium_Vorobljevova_hodnoceni_skolitelky.pdfPosudek oponenta práce185,56 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby_Veronika Vorobljevova.pdfPrůběh obhajoby práce252,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/53935

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.