Title: Proces utváření kritického diváka ve výtvarném vzdělávání na střední škole
Other Titles: The process of forming a critical spectator in art education in high school
Authors: Pitulová, Barbora
Advisor: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Bláha Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54100
Keywords: interpretace;umělecké dílo;slovo;nepoučený divák;poučený divák;sémantické interpretace;kritická interpretace
Keywords in different language: interpretation;visual artwork;word;naive viewer;critical viewer;semantic interpretation;critical interpretation
Abstract: Diplomová práce na téma Proces utváření kritického diváka ve výtvarném vzdělávání na střední škole se zabývá fenoménem interpretace ve vztahu k závěsnému obrazu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis interpretace uměleckého díla, roli diváka, artefiletické komponenty zážitku a v neposlední řadě také na vybraná umělecká díla, která jsou podrobena popisu. Praktická část stručně popisuje vzdělávací přípravu respondentů - studentů gymnázia - pro výzkum jejich interpretačních schopností a zkoumá vývoj těchto schopností na základě záměrného a cíleného vzdělávání studentů gymnázia. Východiskem pro analýzu jsou získaná data ze dvou dotazníků porovnána na základě kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Cílem bylo srovnání kvality interpretací studentů gymnázia v rámci získávání a osvojování si nových znalostí, kdy se z fáze nepoučeného diváka mají dostat na úroveň diváka poučeného. Práce tak analyzuje rozdíly v počáteční a konečné fázi záměrného vzdělávání.
Abstract in different language: This thesis explores The process of cultivating a critical viewer within the context of visual arts education at the secondary school level, focusing on the phenomenon of interpretation in relation to hung painting. The theoretical part focuses on describing the interpretation of a visual artwork, the role of the viewer, the artefiletic components of the experience, and, finally, selected paintings that are subjected to analysis. The practical part briefly describes the educational preparation of respondents - high school students - for researching their interpretive abilities and examines the development of these abilities based on intentional and targeted education of high school students. The analysis is based on the acquired data from two questionnaires, which are compared through quantitative and qualitative research. The ultimate goal was to compare the quality of interpretations by high school students in the process of acquiring and assimilating new knowledge, aiming to move from the stage of an uninformed viewer to an informed viewer. Consequently, this research critically analyzes the disparities between the initial and final stages of intentional educational practices.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Bc. Barbora Pitulova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
DP Pitulova - vedouci - posudek.pdfPosudek vedoucího práce354,19 kBAdobe PDFView/Open
DP Pitulova, oponentsky posudek .pdfPosudek oponenta práce251,07 kBAdobe PDFView/Open
pitulova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce595,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54100

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.