Title: Způsoby obohacování slovní zásoby ve výuce na 2. stupni ZŠ
Authors: Nováková, Šárka
Advisor: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Referee: Chýlová Helena, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54188
Keywords: slovní zásoba;analýza učebnicových řad českého jazyka pro 2. stupeň základní školy;slovenské učebnice;komunikační kompetence;komunikační přístup
Keywords in different language: vocabulary;analysis of czech language textbook series for the 2nd grade of elementary school;slovak textbooks;communication competence;communication approach
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá pojetím učiva o způsobech obohacování slovní zásoby na 2. stupni ZŠ. Diplomovou práci tvoří teoretická východiska a praktická část. Praktická část je zaměřena na obsahovou analýzu učebnicových řad SPN, Nová škola a Fraus, ke kterým jsme si stanovili dvě výzkumné hypotézy. Učebnice srovnáváme se slovenskými učebnicemi, přičemž sledujeme, jak jsou v učebnicích rozvíjeny komunikační kompetence a komunikační přístup. Závěr práce tvoří sada vlastních pracovních listů, které usouvstažňujeme ke komunikačnímu přístupu.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the concept of the curriculum on ways of enriching vocabulary in the 2nd grade of elementary school. The diploma thesis consists of theoretical starting points and a practical part. The practical part is focused on the content analysis of the SPN, Nová škola and Fraus textbook series, for which we established two research hypotheses. We compare the textbooks with Slovak textbooks, while observing how communication competences and communication approach are developed in the textbooks. The conclusion of the work consists of a set of own worksheets, which we apply to the communication approach.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Novakova.pdfPlný text práce32,39 MBAdobe PDFView/Open
2023_novakova_piskova.pdfPosudek vedoucího práce457,94 kBAdobe PDFView/Open
2023_novakova_chylova.pdfPosudek oponenta práce447,12 kBAdobe PDFView/Open
2023_novakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce69,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54188

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.