Title: Stezka se čtenářským zaměřením v okolí Boleveckých rybníků
Other Titles: Reader´s Path around ponds in Pilsen - Bolevec
Authors: Tipplová, Tereza
Advisor: Písková Růžena, Mgr. Ph.D.
Referee: Franta David, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54198
Keywords: naučná stezka;čtenářská gramotnost;1. stupeň základní školy;člověk a jeho svět;čtenářsky orientovaná stezka
Keywords in different language: educational path;reading literacy;elementary school;human and his world;reader-oriented trail
Abstract: Diplomová práce se zabývá návrhem stezky se čtenářským zaměřením v okolí Boleveckých rybníků. V teoretické části jsou definovány pojmy gramotnost, funkční gramotnost a čtenářská gramotnost. Čtenářská gramotnost je dále zkoumána z několika hledisek a následně zařazena do rámcově vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání. V praktické části se nachází zhotovený návrh naučné stezky. Vytvořený materiál rozvíjí čtenářskou gramotnost a prohlubuje znalosti v oborech člověk a jeho svět, jazyk a jazyková komunikace, matematika a její aplikace. Stezka byla následně realizována ve výuce.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with design of reader-oriented trail in the vicinity of the Bolevec ponds. In the theoretical part, the terms literacy, functional literacy and reading literacy are defined. Reading literacy is further examined from several points of view and subsequently included in the framework educational plan for basis education. In the practical part, there is a completed design of the learning trail. The created materiál develops reading literaxy and deepens knowledge in the fields of human and his world, language and language communication, mathematics and its applications. The trail was subsequently implemented in teaching.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce5,19 MBAdobe PDFView/Open
2023_tipplova_franta.pdfPosudek oponenta práce572,27 kBAdobe PDFView/Open
2023_tipplova_piskova.pdfPosudek vedoucího práce505,65 kBAdobe PDFView/Open
2023_tipplova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce71,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54198

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.