Title: Optimization of Components with Topology Optimization for Direct Additive Manufacturing by DLMS
Other Titles: Optimalizace komponent topologickou optimalizací pro přímou výrobu aditivními technologiemi výroby typu DMLS
Authors: Sedláček, František
Kalina, Tomáš
Štěpánek, Martin
Citation: SEDLÁČEK, F. KALINA, T. ŠTĚPÁNEK, M. Optimization of Components with Topology Optimization for Direct Additive Manufacturing by DLMS. Materials, 2023, roč. 16, č. 15, s. 5422. ISSN: 1996-1944
Issue Date: 2023
Publisher: MDPI
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85167792842
http://hdl.handle.net/11025/54578
ISSN: 1996-1944
Keywords: numerické simulace;topologická optimalizace;aditivní technologie výroby;L-PBF;metodologie návrhu;simulace procesu
Keywords in different language: numerical simulation;topology optimization;additive manufacturing;L-PBF;design methodology;process simulation
Abstract: Tento článek představuje novou metodologii návrhu, která validuje a využívá výsledky topologické optimalizace jako finální tvar produktu. Navrhovaná metodologie má za cíl zjednodušit proces návrhu tím, že eliminuje potřebu remodelování a minimalizuje chyby tisku pomocí simulace procesu. Dále odstraňuje opakovaný export a import dat mezi softwarovými nástroji. Studie zahrnuje případovou studii, která se týká nosného domku řídícího sloupku závodního vozu, kde byla použita topologická optimalizace v programu Siemens NX a nezávislá verifikační analýza byla provedena za pomoci řešiče NX Nastran. Finální řešení bylo vyrobeno z materiálu AlSi10Mg prostřednictvím přímého sintrování laserem na 3D tiskárně a následně bylo úspěšně přímo aplikováno a ověřeno za reálných podmínek. Závěrem tento článek představuje komplexní metodologii návrhu pro přímé využití výsledků topologické optimalizace, která byla ověřena prostřednictvím případové studie a přinesla pozitivní výsledky.
Abstract in different language: This paper presents a novel design methodology that validates and utilizes the results of topology optimization as the final product shape. The proposed methodology aims to streamline the design process by eliminating the need for remodeling and minimizing printing errors through process simulation. It also eliminates the repeated export and import of data between software tools. The study includes a case study involving the steering column housing of a racing car, where Siemens NX Topology Optimization was used for optimization, and verification analysis was conducted using the NX Nastran solver. The final solution was fabricated using AlSi10Mg via direct metal laser sintering on a 3D printer and successfully validated under real conditions. In conclusion, this paper introduces a comprehensive design methodology for the direct utilization of topology optimization, which was validated through a case study, yielding positive results.
Rights: © The Author(s)
Appears in Collections:Články / Articles (KKS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
SEDLACEK-ARTICLE_materials-16-05422-with-cover.pdf2,21 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54578

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD