Title: Firemní kultura a její vliv na spokojenost zaměstnanců
Authors: Levičková, Pavla
Advisor: Boháčová Aneta, Mgr. Ph.D.
Referee: Kubíková Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54852
Keywords: firemní kultura;osobnost;spokojenost;motivace;stabilita;pracovní prostředí;komunikace;spolupráce;benefity;vedení;zaměstnanci
Keywords in different language: corporate culture;personality;satisfaction;motivation;stability;corporate environment;communication;cooperation;benefits;leadership;employees
Abstract: Bakalářská práce se zabývá tématem firemní kultury a jejího vlivu na spokojenost zaměstnanců v organizaci. Cílem práce je analyzovat a zhodnotit úroveň spokojenosti ve společnosti. Práce je strukturována do dvou výchozích částí teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, které se týkají firemní kultury, osobnosti a spokojenosti zaměstnanců. V úvodu praktické části je představena společnost a vstupní proměnné: pohlaví, věk, délka zaměstnání a pracovní zařazení. Pomocí dotazníkového šetření je zhodnocena firemní kultura a úroveň spokojenosti zaměstnanců. Na základě tohoto šetření jsou navrhnuta příslušná opatření, jejíchž cílem je dosažení inovace v oblasti spokojenosti zaměstnanců ve společnosti.
Abstract in different language: The bachelor's thesis deals with the topic of corporate culture and its influence on employee satisfaction in the organization. The goal of the work is to analyze and evaluate the level of satisfaction in society. The work is structured into two initial parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on the explanation of basic concepts, which are related to corporate culture, personality and employee satisfaction. In the introduction to the practical part, the company and the input variables are introduced as: gender, age, length of employment and job title. Based on a questionnaire survey, the company culture and the level of employee satisfaction are evaluated. On the basis of this investigation, appropriate measures are proposed, the aim of which is to achieve innovation in the field of employee satisfaction in the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Levickova_BP.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFView/Open
levickova_bohacova.pdfPosudek vedoucího práce238,39 kBAdobe PDFView/Open
levickova_kubikova.pdfPosudek oponenta práce153,08 kBAdobe PDFView/Open
levickova_O.pdfPrůběh obhajoby práce179,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.