Title: Behaviorálně kognitivní analýza týraných dětí
Other Titles: Behavioral cognitive analysis of abused children
Authors: Fišerová, Klára
Advisor: Miňhová Jana, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2023
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/54855
Keywords: behaviorální analýza;kognitivní analýza;behaviorální terapie;kognitivní terapie;týrání dětí;následné psychické problémy týraných dětí
Keywords in different language: behavioral analysis;cognitive analysis;behavioral therapy;cognitive therapy;child abuse;subsequent psychological problems in abused children
Abstract: Týrání a sexuální zneužívání dětí je globální problém, které navzdory snahám o prevenci stále ovlivňují mnoho dětí. Cílem této bakalářské práce je zvýšit povědomí o důsledcích zneužívání na duševní zdraví dětí a poskytnout komplexní přehled této oblasti. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické části, která definuje a zkoumá typy zneužívání a vztah mezi zneužíváním a následnými problémy s duševním zdravím a přiblížení behaviorálně-kognitivní terapie a její využití v praxi k pomoci zneužívaným dětem. V praktické části jsem si určila za cíl zkoumat dopad zneužívání na další vývoj obětí v různých životních situacích, včetně oblastí výchovy vlastních dětí, vzdělání a zaměstnání. Toho bude dosaženo pomocí dotazníkového šetření zneužívaných a týraných jednotlivců, přičemž výsledky budou prezentovány a interpretovány. Poskytnu také názory týraných jedinců na stávající prevenci týrání v rodinách a ve školách.
Abstract in different language: Child abuse and sexual exploitation are global issues that, despite efforts to prevent them, continue to affect many children. The aim of this bachelor's thesis is to raise awareness of the consequences of abuse on children's mental health and to provide a comprehensive overview of this area. The thesis consists of two parts: a theoretical part that defines and examines types of abuse and the relationship between abuse and subsequent mental health problems, as well as an introduction to behaviorally and cognitively oriented therapy and its application in practice to help abused children. In the practical part, I have set out to examine the impact of abuse on the further development of victims in various life situations, including the areas of raising their own children, education, and employment. This will be achieved through a questionnaire survey of abused and mistreated individuals, with results presented and interpreted. I will also provide the perspectives of abused individuals on current prevention of abuse in families and schools.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Klara_Fiserova_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
fiserova_klara_lovasova.pdfPosudek oponenta práce151,48 kBAdobe PDFView/Open
fiserova_klara_minhova.pdfPosudek vedoucího práce153,53 kBAdobe PDFView/Open
fiserova_O.pdfPrůběh obhajoby práce206,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.