Title: Transformace obsahu ve třídě: vliv detailů výuky na žákovské porozumění struktuře vědecké znalosti
Other Titles: Content Transformation in the Classroom: The influence of teaching details on pupils' understanding of the structure of scientific knowledge
Authors: Kohout, Jiří
Stacke, Václav
Kuberská, Markéta
Konečná, Petra
Masopust, Pavel
Ferdiánová, Věra
Mentlík, Pavel
Slavík, Jan
Citation: KOHOUT, J. STACKE, V. KUBERSKÁ, M. KONEČNÁ, P. MASOPUST, P. FERDIÁNOVÁ, V. MENTLÍK, P. SLAVÍK, J. Transformace obsahu ve třídě: vliv detailů výuky na žákovské porozumění struktuře vědecké znalosti. Pedagogika, 2023, roč. 73, č. 2, s. 117-172. ISSN: 0031-3815
Issue Date: 2023
Publisher: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54901
ISSN: 0031-3815
Keywords: transformace obsahu;sémanticko-logická síť;detaily výuky;hloubková struktura výuky;mocné znalosti
Keywords in different language: content transformation;semantic-logical network;teaching details;deep structure of teaching and learning;powerful knowledge
Abstract: Cílem studie je v kontextu historického vývoje didaktiky analyticky vysvětlit teoretický konstrukt transformace obsahu včetně struktury jeho podpojmů, zdůvodnit jeho operacionalizaci pro výzkum vztahů mezi vyučováním a učením prostřednictvím sémanticko-logických sítí (S-L sítí) a demonstrovat aplikační potenciál tohoto přístupu replikací ve výuce fyziky, geografie a matematiky. Cílem výzkumu bylo popsat a vysvětlit důvody, které způsobily potíže žáků v porozumění vědeckým schématům během transformací obsahu ve třídě. Pro analýzu vztahů mezi vyučováním a učením prostřednictvím vzdělávacího obsahu byla použita modifikovaná metodika 3A rozšířená o kognitivní vrstvu. Metodologickým východiskem analýzy je komparace S-L sítí tří základních dimenzí obsahové transformace: vědecké schéma, tematizace vědeckého obsahu ve vzdělávacím prostředí a reprezentace mentálních schémat žáků při řešení problémů.Teoretické konstrukty a jejich metodologická operacionalizace byly ověřeny replikací ve vzdělávacích oborech fyzika, geografie a matematika. V každém z těchto oborů umožnily vysvětlovat vliv detailů výuky na změny ve struktuře žákovské znalosti s ohledem na specifický obsah daného oboru. Prokázalo se, že i detailní momenty S-L struktury, v praxi obtížně zachytitelné, mohou mít silný vliv na žákovské porozumění struktuře vědecké znalosti. Přitom byly Úspěšně replikovány teoretické a metodologické konstrukty. Získané poznatky mohou sloužit k bezprostřední podpoře vzdělávací praxe v příslušných oblastech učiva.
Abstract in different language: The aim of the study, in the context of the historical development of didactics, is to analytically explain the theoretical construct of content transformation including the structure of its sub-terms, to justify its operationalization for the research of relations between teaching and learning through semantic-logical networks (S-L networks) and to demonstrate the application potential of this approach by replication in the teaching of physics, geography and mathematics. The aim of the research was to describe and explain the reasons that caused pupils' difficulties in understanding scientific schemes during the transformation of content in the classroom. For the analysis of relations between teaching and learning through educational content, a modified 3A methodology extended by the cognitive layer was used. The methodological starting point of the analysis is the comparison of S-L networks of the three basic dimensions of content transformation: scientific scheme, thematisation of scientific content in the educational environment and representation of pupils' mental schemes in problem solving. Theoretical constructs and their methodological operationalisation were verified by replication in the educational disciplines of physics, geography, and mathematics. In each of these disciplines they enabled to explain the infl uence of teaching details on changes in the structure of pupil knowledge with respect to the specifi c content of the given discipline. It has been shown that even detailed moments of the S-L structure, difficult to capture in practice, can have a strong influence on pupils' understanding of the structure of scientific knowledge. In doing so, theoretical and methodological constructs have been successfully replicated. The acquired knowledge can serve to directly support educational practice in relevant areas of the curriculum.
Rights: © Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Appears in Collections:Články / Articles (KMT)
Články / Articles (CBG)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
2861-Text článku-15834-1-10-20230920.pdf1,2 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD