Title: Jednonápravové podvozky železničních kolejových vozidlech
Other Titles: Single-axle bogies on railway rolling stock
Authors: Heller, Petr
Citation: HELLER, P. Jednonápravové podvozky železničních kolejových vozidlech. In 49. Medzinárodná vedecká konferencia katedier dopravných, manipulačných, stavebných a poĺnohospodárskych strojov. Zvolen: Vydavateĺstvo Technickej univerzity vo Zvolene, 2023. s. 54-62. ISBN: 978-80-228-3381-3
Issue Date: 2023
Publisher: Vydavateĺstvo Technickej univerzity vo Zvolene
Document type: konferenční příspěvek
ConferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/54910
ISBN: 978-80-228-3381-3
Keywords: jednonápravové podvozky
Keywords in different language: single - axle bogies
Abstract: Příspěvek uvádí přehled dvounápravových vozidel s jednonápravovými podvozky. Podrobněji ukazuje příklady jednonápravových podvozků na těchto vozidlech. Dále ukazuje vlastní řešení jednonápravového otočného podvozku, s osou otáčení mimo osu dvojkolí. Podvozek má vnitřní rám, dvojkolí s vnitřními ložisky, primární vypružení šroubovitými pružinami, sekundární vzduchovou pružinou a torzním stabilzárorem. Na závěr je uvedena tabulka s porovnáním některých parametrů podvozků.
Abstract in different language: The post provides an overview of two-axle vehicles with single-axe bogie. It shows in more detail the examples of single-axle bogies on these vehicles. Next, it shows its own solution of the single-axle rotating bogie, with the axis of rotation off the axis of the wheelset. The bogie has an internal frame, wheelset with internal bearings, primary suspension with screw springs, secondary air spring and torsion stabilizer. Finally, there is a table comparing some of the bogie parameters.
Rights: Plný text je přístupný v rámci univerzity přihlášeným uživatelům
© Vydavateĺstvo Technickej univerzity vo Zvolene
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference papers (KKS)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54910

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD