Title: Odpovědnost zhotovitele za vady díla
Other Titles: Contractor's liability for defects in the work
Authors: Plch, Martin
Citation: PLCH, M. Odpovědnost zhotovitele za vady díla. Obchodní právo, 2023, roč. 32, č. 10, s. 30-40. ISSN: 1210-8278
Issue Date: 2023
Publisher: Wolters Kluwer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/54916
ISSN: 1210-8278
Keywords: zhotovitel;objednatel;vadné plnění;odpovědnost;záruka
Keywords in different language: contractor;client;defective performance;liability;warranty
Abstract: Článek v úvodu popisuje předpoklady odpovědnosti zhotovitele za vady díla, dále se zaměřuje na otázku dokončení díla, popisuje, co lze obecně považovat za vady díla a jaké typy vad existují a v neposlední řadě uvádí, jakým způsobem se vady oznamují, jaké jsou rozdíly mezi právy z odpovědnostmi za vady a právy ze záruky za jakost a jaká konkrétní práva z vadného plnění náleží objednateli v závislosti na typu zjištěných vad.
Abstract in different language: The article begins by describing the prerequisites for the contractor's liability for defects in the work, then focuses on the issue of completion of the work, describes what is generally considered to be a defect in the work and what types of defects there are, and finally explains how defects are notified, the differences between the rights under liability for defects and the rights under the quality guarantee, and what specific rights the client is entitled to in the event of defective performance, depending on the type of defect found.
Rights: Plný text není přístupný
© Wolters Kluwer
Appears in Collections:Články / Articles (KOP)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
článek OP.pdf17,14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/54916

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD