Title: Řecký boj za nezávislost jako problém Východní otázky
Other Titles: The Greek War of Independence as the Problem of the Eastern Question
Authors: Benešová, Kateřina
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7006
Keywords: východní otázka;Osmanská říše;řecká válka za nezávislost;19. století;rusko-osmanská válka;evropské velmoci;řecké povstání
Keywords in different language: eastern question;Ottoman empire;greek war for independence;19th century;russian-ottoman war;european powers;greek insurrection
Abstract: Bakalářská práce se věnuje postojům evropských mocností k upadající Osmanské říši v období ve 20. a 30. let 19. století, především jejich stanovisku k řeckému povstání (1821-1832) proti osmanské nadvládě. Hlavním tématem je zahraniční politika velmocí a jejich reakce na řecké povstání jak vůči vzbouřeným Řekům, tak vůči Osmanské říši. Dále se pak zaměřuje na stěžejní mezníky v diplomatických jednáních, vliv nejdůležitějších osobností velmocenské politiky tohoto období a zájmy velmocí v řecké válce za nezávislost a vzniku samostatného Řecka. Cílem práce je analýza těchto rozdílných postojů mocností k boji Řeků za nezávislost a jejich angažovanost v tomto konfliktu. Základem práce je zejména literatura v anglickém a českém jazyce.
Abstract in different language: This bachelor work deals with the attitude of European powers to the declining Ottoman Empire in the period of 20s and 30s in 19th century, mostly to their attitude to Greek insurrection (1821-1832) against the Ottoman dominion. The main issue is foreign policy of powers and their reaction to Greek insurrection towards rebel Greek people and also towards the Ottoman Empire. It is focused on crucial turning points in diplomatic negotiations, influence of the most important personalities of power politics of this period and interests of powers in Greek War for independence and origin of independent Greece. Analysis of different attitudes of powers to the fight for Greek independence and their involvement in this conflict is the main aim of this bachelor work. This work is mostly based on literature in English and Czech language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace oiginal.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Benesova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Benesova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce943,36 kBAdobe PDFView/Open
Benesova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce348,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7006

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.