Název: Metody identifikace vad FV panelů
Další názvy: Methods of malfunction identification on PV panels
Autoři: Klečka, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Bělík, Milan
Oponent: Martínek, Zbyněk
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7254
Klíčová slova: fotovoltaický článek;fotovoltaický panel;fotoelektrický jev;fotoemise;fotovoltaický jev;fotovodivost;Tracker
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic cell;photovoltaic panel;photoelectric effect;photoemission;photovoltaic effect;photoconductivity;Tracker
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou fotovoltaických článků a panelů. Úvod je zaměřený na základní popis fotovoltaických článků, jejich vlastností, základních parametrů a také se zabývá procesem přeměny světelné energie na energii elektrickou. V další části je popsán výrobní postup čistého křemíku používaného ve fotovoltaických aplikacích, dále se tato část zabývá popisem technologického postupu výroby používaných fotovoltaických článků a panelů včetně vysvětlení jejich vlastností. Ve třetí části jsou představeny různé defekty fotovoltaických panelů a jejich rozdělení. Tato část je zaměřena na popis možných metod identifikace těchto vad.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis deals with the problematics photovoltaic cells and panels. Introduction is focused on basic description of photovoltaic cells, their properties, basic parameters and also deals with the process of converting light energy into electrical energy. The next section describes the production process of pure silicon, which is used in photovoltaic applications, in this part is further described the technological process used in manufacture of photovoltaic cells and panels, including an explanation of their properties. In the third part are presented various defects of photovoltaic panels and their distribution. This section focuses on the description of the possible methods of identifying these defects.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_KLECKA_2013.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053785_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce265,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053785_oponent.pdfPosudek oponenta práce341,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053785_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce217,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7254

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.