Title: Vznik podnikatelského subjektu na základě realizace konkrétního podnikatelského záměru
Other Titles: The emergence of a business entity by implementing specific business plan
Authors: Bittner, Libor
Advisor: Leicherová, Veronika
Referee: Vacíková, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8390
Keywords: podnikání;podnikatelský subjekt;podnikatelský plán;zahajovací rozpočet
Keywords in different language: business;business entity;business plan;founding budget
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na vznik konkrétního podnikatelského subjektu. V první části jsou vymezeny základní pojmy, rozebrány jednotlivé právní formy podnikání. Dále jsou zde popsány důvody podnikání a s tím související překážky. V hlavní části se práce věnuje otázkám související se založením společnosti Trucidatio LiBitt, s. r. o. Jsou zde odůvodněny jednotlivé kroky volby právní formy podnikání, názvu, vizí a cílů. Další část je zaměřena na otázky související s financováním podniku, vymezuje základní hygienická nařízení a sumarizuje výsledky analýzy vnitřního a vnějšího prostředí a s tím související SWOT analýzu. V bakalářské práci je představen je personální a finanční plán. Na závěr těchto analýz a plánů je zhodnocen potenciál úspěchu společnosti na trhu, včetně jeho budoucí perspektivy.
Abstract in different language: The thesis si focused on the creation of a specific business entity. In the first part are the basic concepsts, discussed various options of legal forms business. There are also described as business reasons related obstacles. The main part of the work deals with issues related to the establishment of Trucidatio LiBitt, Ltd. There are justified the steps to choose the legal form, name, vision and goals. Another section focuses on issues related to the financing of the company, defines basic hygiene regulations and summarizes the results of the analysis of internal and external environment and related SWOT analysis. The work is presented is a personal and financial plan. At the conclusion of these analyzes and plans is the potential of the company's success in the market, including its future prospects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Libor Bittner_BP_2013.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
BP_bittner_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,01 MBAdobe PDFView/Open
BP_bittner_OP.PDFPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
BP_bittner.PDFPrůběh obhajoby práce200,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8390

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.