Title: Analýza hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize
Other Titles: Analysis of the manufacturing company during the economic crisis
Authors: Pfeifferová, Nikol
Advisor: Hofman, Jiří
Referee: Taušl Procházková, Petra
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/8498
Keywords: hospodářská krize;analýza;podnik
Keywords in different language: economic crisis;analysis;company
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na analýzu hospodaření výrobního podniku v době hospodářské krize. Cílem práce je nejen analyzovat podnik v době hospodářské krize, ale také posoudit jeho finanční zdraví a vytvořit opatření a vhodná doporučení do dalších let. První část práce popisuje současnou ekonomickou krizi a automobilový průmysl, kde informuje o možných rizicích a dopadech na české podniky. Ve druhé části je představena společnost, odkoupení společnosti Flabeg, její vize, strategie a cíle. Poslední část obsahuje zpracování finanční analýzy, která zahrnuje absolutní a poměrové ukazatele a uvedení prodejů společnosti. Díky souhrnnému ukazateli, bonitním a bankrotním modelům je možné posoudit finanční zdraví podniku.
Abstract in different language: This thesis is focused on an analysis of a financial management production company within economic crisis. The aim of this thesis is not only to analyse a company in times of economic crisis, but also to assess its financial health and develop measures and make appropriate recommendations for following years. The first part describes the current economic crisis and the automotive indrustry, where thesis informs about potential risks and impacts on Czech companies. The second part presents the company, purchase Flabeg Company, its vision, strategy a targets. The last part contains the processing of the financial analysis that includes the absolute and ratios and commissioning of the company's sales. Thanks to aggregate indicator, creditworthy and bankrupt models it is possible to assess the financial health of the company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Nikol Pfeifferova.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
Pfeifferova v.pdfPosudek vedoucího práce524,13 kBAdobe PDFView/Open
Pfeifferova o.pdfPosudek oponenta práce642,37 kBAdobe PDFView/Open
Pfeifferova ob.pdfPrůběh obhajoby práce350,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/8498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.